Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR, refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w II półroczu 2021 roku oraz refundację zakupu zestawu do wideokonferencji i rollupów”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu i materiałów wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez refundację zakupu zestawu do wideokonferencji i rollupów.
Celem operacji jest prowadzenie, koordynacja i nadzorowanie przez koordynatorów ds. SIR, koordynatorów ds. operacji własnych oraz brokera różnych form szkoleniowych i wydarzeń zarówno tych stacjonarnych, jak i wyjazdowych, dotyczących zagadnień związanych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”, 
a w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS-COVID-19 także tych w formie zdalnej. Dzięki nim możliwe jest zachowanie ciągłości w tworzeniu nowych innowacyjnych rozwiązań, czerpanie korzyści związanych z transferem wiedzy, 
a także upowszechnianie doświadczeń i wiedzy w społecznościach lokalnych, kształcąc w ten sposób rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Wpływa to na aktywizację w zakresie działania w ramach Sieci 
i poszerzanie bazy partnerów w województwie dolnośląskim.

Efektem realizacji operacji będzie udział w ww. formach szkoleniowych i wydarzeniach ok. 10 000 osób.