Operacja: „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego i działania „Współpraca” poprzez organizację seminarium i trzydniowych warsztatów” (kwiecień-czerwiec 2019

Tytuł operacji: „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego i działania „Współpraca” poprzez organizację seminarium i trzydniowych warsztatów”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: ideą rolnictwa społecznego, w tym usług opiekuńczych na obszarach wiejskich, tworzeniem gospodarstw opiekuńczych, a także edukacją w gospodarstwie rolnym i tworzeniem zagród edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Dodatkowo seminarium podniesie poziom wiedzy uczestników w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rolnictwa społecznego i umożliwi budowanie sieci kontaktów. Warsztaty natomiast przyczynią się do zachęcenia uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, a także rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, w zakresie serowarstwa wykorzystującego surowce pochodzące z własnego gospodarstwa.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 72 osób.