Prawidłowo opracowany plan biznesowy grupy producentów rolnych

O wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się grupy producentów rolnych, które zostały oficjalnie uznane przez dyrektora właściwego Oddziału  Terenowego Agencji Rynku Rolnego na podstawie planu biznesowego.

Plan biznesowy oprócz szeregu innych informacji powinien zawierać zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do każdego z celów określonych w ustawie o grupach producentów rolnych. Cele te obejmują:

 • dostosowanie do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami grup producentów,
 • wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
 • ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
 • rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji,
 • ochrona środowiska naturalnego

 

Opracowując plan działania należy uzasadnić, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do realizacji poszczególnych celów i ze wskazaniem planowanego postępu w ich realizacji w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego. Grupa jest zobowiązana do realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, na podstawie planu biznesowego, w każdym roku działalności od dnia uznania, oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania.

W trakcie weryfikacji planów pod kątem przyznania wsparcia grupie producentów oceniane będzie czy:

 • z planu biznesowego wynika, że grupa będzie realizowała przynajmniej jedno działanie lub inwestycję w odniesieniu do każdego z celów, w każdym roku wdrażania planu
 • dla każdego działania lub inwestycji ujętego w planie biznesowym zamieszczono wystarczający opis zakresu rzeczowo-rodzajowego na poszczególne lata wdrażania planu biznesowego
 • w odniesieniu do każdego działania lub inwestycji zamieszczono w planie biznesowym wystarczające uzasadnienie, z którego wynika, w jaki sposób poszczególne działania lub inwestycje przyczyniają się do realizacji poszczególnych celów, do których zostały przypisane
 • czy dla każdego działania lub inwestycji ujętego w planie biznesowym wskazano planowany postęp w ich realizacji w poszczególnych latach planu biznesowego

 

Po analizie dotychczas przedkładanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planów biznesowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sugeruje żeby przy opracowywaniu planu zwracać uwagę aby:

 1. okresy wdrażania działań nie były zbyt długie, w nieuzasadniony sposób rozłożone na kilka lat realizacji planu biznesowego;
 2. całość lub większość środków wydatkowanych w planie biznesowym nie była przeznaczana na środki produkcji przekazywane członkom, w sytuacji, gdy w planie biznesowym nie zostały przewidziane inne działania lub inwestycje do wdrożenia na poziomie grupy producentów. Taki sposób prowadzenia grupy obniża szansę na rozwój i utrzymanie działalności grupy w warunkach rynkowych po upływie okresu wsparcia. Zgodnie z ideą funkcjonowania grup, bezpośrednie finansowe wsparcie pojedynczych producentów oraz obniżenie kosztów produkcji w poszczególnych gospodarstwach nie powinno być głównym celem działania grupy producentów.  Jednocześnie brak działań związanych z zakupami, inwestycjami, szkoleniami na poziomie grupy oraz przeznaczanie zdecydowanej większości otrzymanych środków finansowych na zakup środków do produkcji członków grupy producentów, nie wpływa na budowanie trwałości samej grupy, jako przedsiębiorstwa i nie zapewnia jego rozwoju w przyszłości;
 3. potrzeba realizacji konkretnych działań i inwestycji wymaganych do osiągnięcia założonego w planie biznesowym celu była właściwie uzasadniona;
 4. realizacja celu ochrona środowiska nie była planowana poprzez działania, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są obligatoryjne dla każdego producenta rolnego, również niezrzeszonego w grupie producentów, np. obowiązkowe kursy chemizacyjne

 

Istnieje możliwość zaplanowania przez grupę jednej inwestycji, która przyczyni się do realizacji więcej niż jednego celu planu biznesowego, pod warunkiem wskazania, odrębnie dla każdego celu właściwego uzasadnienia jego realizacji przy pomocy wskazanej inwestycji.

Grupa może zaplanować inwestycje związane z ochroną środowiska oraz działania przyczyniające się do realizacji celów innowacyjności, za które to działania można uzyskać dodatkowe punkty przy ubieganiu się o wsparcie.

Innowacyjność jest rozumiana jako wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii. Ocenę, czy proponowane nowe zasady produkcji, procesu lub technologii, są odmienne od obecnie stosowanych należy odnosić do poziomu działalności samej grupy producentów lub do poziomu gospodarstwa członka grupy producentów. Ponadto innowacje oznaczają zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie.

Natomiast przeciwdziałanie zmianom klimatu lub ochrona środowiska następuje przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii.

Należy jednak pamiętać, że do przyznania punktów kwalifikują się wyłącznie działania inwestycyjne przyczyniające się do realizacji celów innowacyjności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska, natomiast nie kwalifikują się działania nieinwestycyjne.

W planach biznesowych mogą znajdować się działania  niematerialne przyczyniające się do realizacji celu organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu lub ochrona środowiska, np. szkolenia, usługi doradcze, itp. jednak do takich działań zatwierdzonych w planach biznesowych, grupy producentów rolnych nie będą mogły uzyskać dodatkowych punktów do listy rankingowej. Tym samym, w celu ubiegania się o przyznanie punktów z tytułu realizacji wymienionych celów przekrojowych PROW 2014-2020, grupa producentów powinna przewidzieć w planie biznesowym działania inwestycyjne w powyższych obszarach.

Wniosek o uznanie grupy wraz z załącznikami (w tym formularz planu biznesowego)znajdują się:

http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/grupy-i-organizacje-producentow/grupy-producentow-rolnych-i-ich-zwiazki.html