Powódź a susza

Niemal co roku zdarzają się susze i powodzie. Przeciwdziałanie tym dwóm niekorzystnym zjawiskom może być ze sobą, wbrew pozorom połączone.

Grozi nam susza

Grożące nam braki wody powinny skłonić nas do działania na miarę naszych możliwości. Spróbujmy zatrzymać na jak najdłużej tę wodę, która już mamy.
Działania, które przyczyniają się do ochrony wód to m.in.:

  • zachowanie naturalnych biegów rzek i naturalnych siedlisk dolin rzecznych,
  • zalesianie stoków,
  • ograniczanie strat wody w rolnictwie, np. poprzez ściółkowanie czy gromadzenie wody deszczowej,
  • ograniczenie zużycia wody w gospodarstwie domowym.

Grozi nam powódź

Powódź to naturalne zjawisko w przyrodzie. Jednak w dzisiejszych czasach ma ono często gwałtowny przebieg i destrukcyjny charakter. Dzieje się tak z powodu ingerencji człowieka w naturalne systemy wodne. Możemy temu zapobiec poprzez:

  • spowolnienie spływu powierzchniowego wód na stokach i w potokach górskich,
  • przywracanie bądź tworzenie nowych polderów zalewowych w dolinach rzek,
  • odtwarzanie w dolinach rzecznych naturalnych dla nich siedlisk przyrodniczych,
  • zakładanie tarasów i orkę w poprzek stoków,
  • zwiększenie próchnicy w glebie, odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych i mokradeł,
  • zalesianie zgodne z siedliskiem oraz wzbogacanie lasów o roślinność porastająca niższe piętra lasu.

Wszelkie tego typu działania obok zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców wsi i miast przynoszą również ogromne korzyści środowisku. Zmieniając poniekąd krajobraz wiejski umożliwiamy odtwarzanie siedlisk licznych gatunków roślin i zwierząt, przyczyniamy się do znacznego wzrostu bioróżnorodności na danym terenie, a przede wszystkim do powstawania siedlisk o dużej zdolności retencjonowania wody.

Ewa Grzyś
Dz. SPRSJiD
Źródło: Internet