Wsparcie na bioasekurację – pomoc de minimis

Producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie, mogą – od 3 do 26 lipca – składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 100% wydatków poniesionych w tym roku na działania związane z bioasekuracją.

Refundacji podlega:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych,
  • przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 świń.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, wystawione rachunki lub ich kopie, kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty (potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do momentu zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym),
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), § 13e ust. 10.

ARiMR