Wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2018

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w XXVI edycji konkursu AgroLiga 2018. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 10 lipca 2018 r.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu ogłasza rozpoczęcie wojewódzkiego etapu Konkursu.

Jego celem jest wyłonienie dolnośląskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2018, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach ‒ rolnik oraz firma działająca na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego DODR lub bezpośrednio w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kandydaci na mistrza wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:

  • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.)  powyżej średniej krajowej.
    W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.
    W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się  przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
     

W obu kategoriach przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz innowacyjność i płynność finansową. Uczestnikami konkursu nie powinny być gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach ‒ wojewódzkim i krajowym. Organizatorami wojewódzkich etapów są Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Krajowy etap konkursu jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2018 zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez osoby odwiedzające stronę internetową Ośrodka www.dodr.pl poprzez głosowanie w sondzie internetowej umieszczonej na stronie oraz oceny dokonanej zgodnie
z regulaminem przez Komisję Konkursową. Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do drugiego, krajowego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018.

Uroczyste podsumowanie dolnośląskiego konkursu AgroLiga 2018, odbędzie się w DODR we Wrocławiu w listopadzie, natomiast krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.