Szóste spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim

Kolejne listopadowe spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim dotyczyło trendów rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa w regionie. W środę, 29 listopada Zespół spotkał się po raz szósty.

Gości powitał Przewodniczący Zespołu Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki.

O trendach rozwojowych dolnośląskiego rolnictwa mówiła prof. dr hab. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zwróciła uwagę na fakt, że skutkiem globalizacji i oddziaływania koncernów żywnościowych o zasięgu globalnym na sektor rolny, były procesy koncentracji w rolnictwie. Koncentracja ta dotyczyła gruntów, produkcji oraz kapitału. W jej wyniku w regionie powstawały silne ekonomicznie wysokotowarowe gospodarstwa produkujące zboża, w tym pszenicę i kukurydzę oraz rzepak.

Dyskutowano na temat wprowadzonych regulacji prawnych, dotyczących sprzedaży gruntów rolnych, ograniczających w znaczny sposób zwiększanie się w przyszłości liczby gospodarstw dużych, wysokotowarowych. Dlatego koncentracja gruntów i produkcji odbywa się poprzez procesy integracji poziomej oraz dodzierżawiania. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw zlokalizowanych w rejonach o najkorzystniejszych warunkach klimatyczno-glebowych.

Z kolei trendy rozwojowe obszarów wiejskich Dolnego Śląska przedstawił dr Mirosław Struś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podkreślił on, że obszary wiejskie w regionie są silnie zróżnicowane, zarówno pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną.

Poziom nasycenia infrastrukturą techniczną i społeczną jest relatywnie wysoki na obszarach wiejskich,­­ zlokalizowanych wokół wiodących aglomeracji miejskich i niski na obszarach peryferyjnych. Na obszarach wiejskich Dolnego Śląska zachodzi proces starzenia się społeczeństwa, jednak jego dynamika jest niższa niż w miastach. Znaczący jest także odpływ młodych, wykształconych ludzi „wysysanych” przez wiodące ośrodki wzrostu. Utrzymanie się tego trendu może negatywnie wpłynąć na kształtowanie się lokalnego rynku pracy i stanowić istotną barierę dla ich wielofunkcyjnego rozwoju.

O zmianach w sposobie użytkowania gruntów i ich ochronie opowiedział Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Lesław Wołcz.

Dokument, nad którym pracuje w tej chwili Zespół, czyli diagnoza dolnośląskiego rolnictwa będzie szeroko konsultowana. Wersja finalna powstanie do marca przyszłego roku. W ramach diagnozy określone zostaną potrzeby i potencjał rozwojowy regionu, typy obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów rozwojowych.