Składowanie nawozów naturalnych i postępowanie z odciekami – nabór wniosków

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP mają obowiązek dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie azotanowym, do 31 grudnia 2024 roku. Pomoc na takie inwestycje znalazła się w PS WPR na lata 2023-2027 (interwencja 1.10.4. Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu). Wnioski o takie wsparcie będzie można składać od 10 października do 10 listopada. 

Celem pomocy jest łagodzenie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także promowanie zrównoważonej energii.

Pomoc może być przyznana na: 

  • wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek, 
  • zakup lub montaż systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich, 
  • niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem bydła i świń.

O pomoc mogą się starać rolnicy lub grupy rolników w postaci co najmniej trzech rolników (osoby fizyczne), którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tej interwencji w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej. 

Limit środków publicznych w ramach naboru wynosi 942,97 (w mln PLN). 

 

Źródło: ARiMR 

Alicja Kubisz 
REiOŚ DODR we Wrocławiu