Realizacja operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w województwie dolnośląskim

Realizacja operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w województwie dolnośląskim

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako Beneficjent Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przystąpił do realizacji operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 2 800 osób z województwa dolnośląskiego.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na październik. Szczegółowy harmonogram wkrótce.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Magdalena Kuryś DODR