Ogłoszenie konkrursu Agroliga 2016

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2016 w kategoriach: Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo na szczeblu krajowym.

Konkurs przyczynia się do promocji rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników oraz przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego.

Przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Na szczeblu krajowym organizowany jest od 23 lat przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Na szczeblu wojewódzkim organizatorem są: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Do konkursu mogli przystąpić rolnicy z województwa dolnośląskiego oraz firmy działające na rynku regionalnym. Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi poprzednich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2011-2015.

Do kategorii Rolnicy zalicza się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Zgłoszeni do konkursu kandydaci powinni uzyskiwać wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej.

Do kategorii Firmy zgłoszone mogły być wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, czyli na terenie danego województwa i ościennych, zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Zgodnie z regulaminem konkursu oceniane są osiągane wyniki produkcyjne, estetyka obejścia
i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz sytuacja ekonomiczna, innowacyjność i perspektywy rozwoju.

Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2016 odbędzie się poprzez dodanie punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w wyniku dokonanej zgodnie z regulaminem oceny oraz punktów uzyskanych w drodze głosowania internautów w sondzie umieszczonej na stronie internetowej Ośrodka www.dodr.pl.