„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w województwie dolnośląskim – podsumowanie I etapu operacji

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jako Beneficjent Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. 

W pierwszym etapie operacji zrealizowano 23 szkolenia, w których łącznie uczestniczyły 643 osoby. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z tematyką: korzystania z wód i usług wodnych, wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, zgód wodnoprawnych dla rolnictwa, zarządzania wodami i ryzykiem powodziowym, przeciwdziałania skutkom suszy, zasad ochrony wód, instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami, zabiegów agrotechnicznych sprzyjających zatrzymywaniu wody, a także ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Szkolenia realizowane są na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie łącznie 2 800 osób. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie www.dodr.pl w zakładce „Oferta dla rolnika”. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Nabór na szkolenia prowadzą pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Magdalena Kuryś DODR