Nieoprocentowane pożyczki dla hodowców świń

Świnia

Producenci świń, którzy utrzymywali stada na obszarach ASF, mogą się starać o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. 

Nieoprocentowane pożyczki są udzielane maksymalnie na 10 lat. Ich wysokość zależy od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2018 roku w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata następuje w miesięcznych albo kwartalnych ratach, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. W pierwszej kolejności pożyczki będą udzielane producentom, którzy złożyli wnioski w IV kwartale 2022 roku i zostały one pozytywnie zweryfikowane. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 roku. Do tej pory Agencja udzieliła 1387 pożyczek na kwotę blisko 297,1 mln zł.

ARiMR