Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim etapie XVII Konkursu na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy ekologiczni z województwa dolnośląskiego, którzy zakończyli okres przestawiania gospodarstwa, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub przetwórstwa we własnym gospodarstwie. Jest on przeznaczony dla rolników zawodowych, czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt lub uprawy roślin). 

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I nagrody wojewódzkiego etapu w latach 2021–2023, ani fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania. 

Karty zgłoszenia udziału należy przesłać pocztą na adres: 
DODR, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław lub pocztą elektroniczną
e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Jego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Laureaci konkursu w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego. 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: 
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska  DODR
Urszula Bogusiewicz 
tel. 71 339 80 21 wew. 183, 
e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl