Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

„Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (eDWIN) będzie krajowym systemem informatycznym na rzecz ochrony roślin która znacząco wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. Podmiotem wiodącym jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu który wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu realizuje założenia programu, zwiększając dostępność i jakość e – usług publicznych z zakresu doradztwa i wspomagania decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin.

Program jest finansowany  w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość oscyluje w granicach 20 920 583,10 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 17 705 089.47, a pozostała kwota to środki z budżetu państwa. Ogółem projekt realizuje 19 partnerów.

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

System będzie się składał z czterech e-usług opartych o publiczne doradztwo rolnicze tj.:

  • Wirtualne gospodarstwo odpowiadające za wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, monitoring agrofagów oraz wirtualna karta pola,
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako produkty pochodzące z rolnictwa i stosowanych w nich środków ochrony roślin,
  • Raportowanie zagrożeń występowania chorób i szkodników w formie wygenerowanych tabel i wykresów usystematyzowanych zgodnie z potrzebami użytkowników
  • Udostępnianie danych meteorologicznych – usługa zawiera w sobie synchronizację ze stacjami meteorologicznymi rozmieszczonymi w różnych rejonach Dolnego Śląska dając możliwość uzyskania informacjami kluczowych z perspektywy lokalnej.

Aplikacja w swoim założeniu będzie wspomagać unijną dyrektywę dotyczącą obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Przełoży się to na zwiększenie świadomości wśród profesjonalnych użytkowników ŚOR którzy powinni w sposób racjonalnych podchodzić do kwestii ochrony środowiska oraz zwiększać bezpieczeństwo przy produkowanej żywności. Ponadto kadry doradcze ośrodków doradztwa rolniczego wyposażone w dodatkowe narzędzie do pracy będzie w sposób efektywniejszy identyfikować aktualne potrzeby wśród użytkowników.

Wyszczególnieni odbiorcy usługi internetowej to głównie:

  • Użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
  • Doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
  • Konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
  • Uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
  • Inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.