Opryskiwacz do kontroli

Przypominamy, że zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie to zachowuje ważność przez okres 5 lat.
Prawidłowe stosowanie środków ochrony zapewnia skuteczność zwalczania szkodliwych organizmów ogranicza do minimum skażenie środowiska, chroni konsumenta przed pozostałościami pestycydów w płodach rolnych oraz zwiększa bezpieczeństwo je stosujących osób.

Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później, niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia (rozporządzenie MRiRW z 18 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1742).

Zgodnie z Art. 48 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

  • użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
  • jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Obowiązkowe badania nie powinny budzić obaw rolników, ponieważ wymagania dotyczące sprawności technicznej opryskiwaczy nie są wygórowane, a każdy kompletny i sprawny opryskiwacz, bez względu na czas użytkowania powinien uzyskać pozytywny wynik. Szczegółowy sposób przeprowadzania badania opryskiwaczy określa rozporządzenie MRiRW z 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy (Dz. U. z 2013 r. poz. 416).

W jego ramach przeprowadza się badanie ogólne i badanie poszczególnych urządzeń opryskiwacza. Dostarczony opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, pewnie zaczepiony lub zawieszony, a także wyposażony w osłony zabezpieczające elementy ruchome. Ponadto zbiornik powinien być wypełniony do połowy czystą wodą. Bez spełnienia tych wymagań sprzęt może nie zostać przyjęty do badań. Na terenie województwa dolnośląskiego działa siedemnaście zarejestrowanych stacji kontroli opryskiwaczy, w których posiadacze sprzętu służącego do ochrony roślin mogą wykonać obowiązkowe badania.

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin organizują jednostki upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, między innymi Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 

Jacek Sochański DODR we Wrocławiu, PZD Wałbrzych