Opis projektu - Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie

26 lutego 2013 w Komitet Monitorujący Program Operacyjny zatwierdził przyznanie dofinansowania dla wniosku Projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie”.

Jego przyjęcie, umożliwiło podjęcie współpracy między partnerami. Stronę polską reprezentuje Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, któremu przypadła rola Lead Partnera. Ze strony niemieckiej udział w projekcie wezmą dwie instytucje partnerskie z Saksonii: Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy.

Projekt opracowany został w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, cel – Europejska Współpraca Terytorialna, oś priorytetowa - Rozwój Transgraniczny i będzie realizowany od marca 2013 do końca czerwca 2014. Finansowanie projektu zapewnia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Działania projektowe prowadzone będą na obszarze wsparcia, zarówno po stronie polskiej – (w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, ząbkowickim, kamiennogórskim, dzierżoniowskim, strzelińskim, kłodzkim, wałbrzyskim, jeleniogórskim) jak po stronie niemieckiej (Görlitz, Bautzen), a także w wybranych miejscach poza obszarem wsparcia. Tradycja współpracy transgranicznej na obszarze Dolnego Śląska i Saksonii ma już swoją historię i wynika z konkretnych potrzeb tego regionu.

Podstawowym dokumentem regulującym współpracę w regionie przygranicznym jest wspólna deklaracja Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz premiera Wolnego Kraju Związkowego Saksonii z dnia 17 września 1999 roku o współpracy obu regionów. Wieloletnie działania w ramach powiązanych ze sobą programów: Phare Cross-Border-Cooperation, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Saksonia-Dolny Śląsk 2000-2006 oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej na obszarze pogranicza, zamieszkałym w dużej części przez ludność wiejską. Dla wyrównania dysproporcji istniejących w wielu dziedzinach pomiędzy Polską a Niemcami konieczna jest realizacja specjalistycznych projektów i programów. Podstawę planowanych działań w nowym projekcie transgraniczny stanowi rolnictwo, które z uwagi na specyficzny charakter musi być ściśle zorientowane na aspekty ochrony środowiska.

Ogromne znaczenie ma również Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (CAP), która wypłatę subwencji ściśle wiąże z działaniami prowadzonymi na rzecz ochrony środowiska (Cross compliance, Greening). Dlatego też, „Trasgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum) skupia się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to przeprowadzenie polsko-niemieckich działań o charakterze doszkalającym, które obejmą: konferencje, warsztaty, seminaria i wyjazdy specjalistyczne. Drugą płaszczyznę stanowi utworzenie i zastosowanie w praktyce Internetowej Platformy Rolno-Środowiskowej, jako miejsca skupiającego technologie, projekty i działania w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. Beneficjentami projektu będą rolnicy, doradcy rolniczy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy zajmujące się ochroną środowiska w rolnictwie znajdujące się na obszarze wsparcia. Wszystkie działania edukacyjne, transfer doświadczeń oraz dobra współpraca w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie mają jeden wspólny cel, jest nim podniesienie świadomości i wiedzy beneficjentów biorących udział w projekcie, co przełoży się bezpośrednio na stosowanie niezbędnych, „dobrych praktyki” umożliwiających poprawę i zachowanie właściwego stanu środowiska naturalnego.

 

Zapraszam do regularnego odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie w zakładce „aktualności ” - z logo programu SN-PL umieszczane będą na bieżąco informacje o organizowanych w projekcie AG-Forum spotkaniach i wyjazdach. Tam też znajdziecie Państwo wszelkie publikacje na temat ochrony środowiska w rolnictwie, powstałe w wyniku realizacji poszczególnych działań projektowych.

Zapraszamy !     
Barbara Borysewicz