Operacja „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich szansą na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie winiarstwa” (lipiec 2021-grudzień 2022 r.)

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Celem operacji jest: 

  1. poprzez realizację trzech szkoleń i druk broszury – wielopłaszczyznowe poprawienie konkurencyjności dolnośląskich winiarzy, mającej wpływ na siłę ekonomiczną i produkcyjną dolnośląskich gospodarstw winiarskich. Dodatkowo  pozyskanie wiedzy przez dolnośląskich producentów wina z zakresu stosowania środków ochrony roślin, w świetle zmieniających się przepisów prawa, a także szeroko rozumianej obsługi konsumentów. Druk broszury natomiast pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a w dłuższej perspektywie wpłynie na rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
  2. poprzez organizację warsztatów – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań związanych z uprawą i pielęgnacją winorośli. Udział w warsztatach zachęci uczestników do rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co jest szczególnie ważne na obszarach o rozdrobnionej strukturze rolnej oraz niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdzie przychody z działalności rolniczej nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości życia, a które doskonale nadają się do uprawy winorośli. 
  3. poprzez realizację wyjazdu studyjnego – rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań związanych z uprawą winorośli i produkcją win, w tym win ekologicznych, a także zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów związanych z ekologiczną uprawą winorośli i produkcją win ekologicznych.

 

Efektem realizacji operacji będzie udział w 3 szkoleniach/szkoleniach online 45 osób, w warsztatach 10 osób i wyjeździe studyjnym 25 osób, a także opracowanie i druk broszury o łącznym nakładzie 3 000 egzemplarzy.