Ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

oraz 'Zachowanie dziedzictwa lokalnego' oraz 'Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej'

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"

Udanin 86 B, 55-340 Udanin

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/lgdd/biuro-lgd

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 280 000,00 PLN (570 000 Euro).

Zakres tematyczny naboru:
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. 2015, poz. 1570 z pozn. zm.)

Termin składania wniosków
24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin  86 B, 55-340 Udanin.

 Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

•    Podejmowanie działalności gospodarczej

– limit dostępnych środków 332 500,00 Euro (1 330 000,00 PLN),

- wysokość premii: 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%,

- intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%,  druga transza w wysokości 20%).

•    Rozwijanie działalności gospodarczej

- limit dostępnych środków 237 500 Euro      (950 000,00 PLN),

- maksymalna kwota wsparcia: 300 tysięcy złotych,

- intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.

Uprawnieni wnioskodawcy:
1. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
2. Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
3. Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

Więcej informacji

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory-wnioskow/nabor-2016