Ogłoszenia o naborze wniosków Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce i Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:
od 4 do 18 maja 2017 r. w godzinach pracy Biura LGD, przy czym w ostatnim dniu, czyli 18 maja 2017 r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3

58-321 Jugowice

tel. 74 87 16 150

Więcej informacji

http://partnerstwo-sowiogorskie.pl/91-12017-infrastruktura-publiczna/

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” ogłasza nabory wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1.      Duże projekty: 1 900 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby/ 1,14 mln zł

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017

Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej /760 tys.  zł

2.      Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tys.  zł

3.      Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017

Rozwój podmiotów gospodarczych / 1,2 mln. zł

4.      Granty: 150 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2017

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna / 75 tys.  zł

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017

Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich /75 tys. zł

 

Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na stronie LGD www.partnerstwo-sowiogorskie.pl umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków.

Lokalna Grupa Działania

Partnerstwo Sowiogórskie

ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice

NIP 8851617489

tel./faks 74 87 16 150

tel. kom. 539 972 140

iweta.glod@partnerstwo-sowiogorskie.pl

biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Więcej informacji

http://partnerstwo-sowiogorskie.pl/86-oznaczanie-operacji-prow-20142020/#sub

 

Ryszard Targosz

Dział ROW