Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Informacja o projekcie w ramach programu BIOSTRATEG
Zmodyfikowano: 31.12.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informację na temat projektu dotyczącego systemu hodowli zwierząt z ograniczoną emisją gazów, pyłów i odorów do atmosfery, realizowanego z udziałem Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz POLNET Sp, z o.o. i Mega Sp. z.o.o w ramach programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016.

Projekt zrealizowany w latach 2016-19 dotyczył opracowania technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej. Powstała pilotażowa, pierwsza na świecie pełnoskalowa instalacja, która nie tylko utylizuje metan z powietrza wentylacyjnego, ale również redukuje inne towarzyszące produkcji zwierzęcej emisje (pyły, H2S, NH3) z jednoczesnym odzyskiem energii w postaci ciepła. System może być dostosowany także specjalnie do hodowli bydła i drobiu. Co szczególnie warte podkreślenia, opracowana technologia poprzez energetyczny odzysk pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli trzody chlewnej i innych zwierząt prowadzonej na masową skalę. Z dostępnych danych wynika, że emisja metanu z pomieszczeń hodowlanych na terenie UE stanowi ekwiwalent spalania prawie 420 mln ton węgla kamiennego rocznie. Jednocześnie odzysk energii oznacza uniknięcie emisji związanych ze spalaniem paliw kopalnych, a także realne oszczędności z tym związane. Koszt energii pochodzącej z katalitycznej redukcji metanu i amoniaku szacowany jest na 0,05I zł/kWh.

MRiRW