Ochrona zadrzewień

26 sierpnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2016, poz. 1354). W rozporządzeniu zostały wprowadzone zaktualizowane stawki opłat za usunięcie drzew oraz współczynnik, który będzie różnicował stawkę opłaty w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, czy na terenach zieleni. Stawki opłat będą zależne tak jak dotychczas od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość, np. dębu szypułkowego, będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, np. wierzby.

W Rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), zawarte są przepisy prawne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W rozporządzeniu określono m.in.: organy właściwe do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawartość wniosku o ich usunięcie, sytuacje  kiedy nie jest konieczne uzyskanie tego zezwolenia oraz system opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Najczęściej wydawane jest ono przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z dwoma wyjątkami:

  • w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
  • w przypadku gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest oddana do użytkowania wieczystego, zezwolenie wydaje starosta.

Należy przy tym pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia podlega wysokim karom pieniężnym.

Organy właściwe w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni