Ochrona środowiska

Ochrona dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia)

WYMOGI dotyczące rolników, których gospodarstwa rolne lub ich część są położone na obszarze Natura 2000!

 • Przestrzega się wymogów obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony w zakresie dotyczącym gatunków ptaków objętych ochroną.

  (Gatunki ptaków objętych ochroną zostały wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.), które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 13.04.2010 r.  w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U.2010 Nr 77, poz. 510).
   
 • Zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, który realizuje działanie po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, mogą być realizowane, jeżeli:
- została wydana pozytywna decyzja administracyjna, albo
- po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 została wydana pozytywna decyzja administracyjna.


WYMOGI dotyczące wszystkich rolników na obszarze całego kraju!

 • Przestrzega się zakazu niszczenia siedlisk i ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania ptaków podlegających ochronie.
  (Gatunki ptaków objętych ochroną zostały wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)).
   
 • W strefach ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków zabrania się:

              -wycinania drzew lub krzewów,
              -dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą
               ochrony poszczególnych gatunków,
              -wznoszenia obiektów, instalacji i urządzeń.


Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na dokonanie tych czynności.

(Gatunki ptaków objętych ochroną zostały wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7.10. 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.)


Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)

WYMOGI dotyczące rolników, których gospodarstwa rolne lub ich część są położone na obszarze Natura 2000!

 • Przestrzega się wymogów obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych (PZO) lub planów ochrony (PO) w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną.

  (Gatunki objęte ochroną zostały wymienione w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.)Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dyrektywa Azotanowa)       

WYMOGI dotyczące rolników, których gospodarstwa rolne lub ich część położone są na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN)!

 • Przestrzega się wymagań z Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Opracowano na podstawie materiałów ARiMR:
Zasada Wzajemnej Zgodności (cross compliance) – Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015 r. oraz zazielenienie WPR.
Ewa Grzyś
Dz.SPRSJi