Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - III etap operacji

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozpoczyna III etap operacji Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. 
Celem operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna – Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartośći przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach realizowanych w ramach tej operacji, które odbędą się na terenie powiatów: lubińskiego, średzkiego, kłodzkiego, milickiego, trzebnickiego i oleśnickiego. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt  z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego. 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Monika Miniewska DODR