Realizacja operacji "Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”
poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum w ramach umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR Nr 00047.DDD.65140.1.49078.2019.00 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych,
  • Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska,
  • Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie,
  • Zasady integrowanej ochrony roślin,
  • Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych,
  • Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”,
  • Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020, przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej. 

Szkolenia będą realizowane na terenie powiatów województwa dolnośląskiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 620 osób.
 

AKTUALNOŚCI