„Projekt „Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę”

 

„Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę” to cykl przedsięwzięć których tematem przewodnim będzie edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 
Założenia projektu będziemy realizować poprzez organizację szeregu imprez o charakterze ekologicznym:

I. Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe /wrzesień 2012 r./ organizowane na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna). Uczestnicy Kiermaszu będą mieli możliwość zrozumienia różnic między rolnictwem konwencjonalnym i ekologiczny, a także skosztowania i zakupu ekologicznych produktów rolnych. 
Podczas trwania przedsięwzięcia zostaną zorganizowane i rozstrzygnięte dwa konkursy. Uczestnikami pierwszego będą dzieci i młodzież zrzeszona w Klubach 4-H. Celem organizacji tego konkursu pt. „BeZabawka” będzie stan środowiska naturalnego, uświadomienie potrzeby eliminowania zagrożeń wynikających z różnych działań człowieka oraz pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
Celem organizacji drugiego konkursu pn. „RękoEkodzieło” będzie promocja i popularyzacja lokalnej twórczości ludowej (rękodzieła) - jako świadectwa trwałego przekazu międzypokoleniowego.

II. Powiatowe Jarmarki Ekologiczne – to imprezy masowe, promujące produkty i rolnictwo ekologiczne. Mają na celu pogłębienie świadomości ekologicznej, dbałość i ochronę regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Jarmarki zostaną zorganizowane w następujących powiatach: bolesławieckim, kamiennogórskim, lubańskim, zgorzeleckim oraz lwóweckim.

III. Warsztaty pn. „Ekologia w teorii i praktyce” – to cykl siedmiu 1-dniowych, spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców. Celem organizacji tych przedsięwzięć będzie edukacja ekologiczna i regionalna w zakresie kultury ludowej i dawnych tradycji. Część warsztatów pn. „Edukacja ekologiczna przez sztukę” będzie realizowana w formie treningu warsztatowo-szkoleniowego. 
W ramach warsztatów zostanie zorganizowany Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Poznaj środowisko naturalne” oraz szkolenie wyjazdowe dla zainteresowanych rolników i doradców na „Święto Dyni”.
Poprzez metody artystyczno-plastyczne zostaną zaprezentowane problemy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i otaczającego nas świata. Szkolenia-warsztaty planujemy zorganizować w okresie jesiennym 2012 roku. Aby objąć zasięgiem edukacyjnym jak największą liczbę uczestników, pragniemy zapewnić transport na miejsce szkolenia. Zakładamy, że będzie to grupa producentów rolnych, głównie młodzieży wiejskiej i młodych rolników z 6 powiatów, tj. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz doradcy. Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone również wykłady pt. „Ekologia bez granic” i „Moje gospodarstwo rolne”.

IV. Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku – planowane jako podsumowanie dotychczas podjętych działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Wartość zadania 41.865,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 12.500,00 zł. 
Obsługą całego przedsięwzięcia zajmować się będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W ramach realizowanego zadania wydrukowane zostaną również plakaty, banery i zaproszenia na Kiermasz Ekologiczny.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
www.fos.wroc.pl