Rolnictwo ekologiczne – powrót do natury

Projekt Rolnictwo ekologiczne – powrót do natury ma charakter szkoleniowo-edukacyjny. Do jego głównych założeń należą:

  • Podniesienie świadomości edukacyjnej mieszkańców Dolnego Śląska,
  • Trwały rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji ekożywności na Dolnym Śląsku wraz z pozytywnym oddziaływaniem na ochronę wód, gleby, zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Ideą projektu jest jak największa dostępność, tak aby jak największa liczba rolników, producentów rolnych oraz doradców mogła wziąć w nim udział.
     

Założenia projektu będą realizowane poprzez wydanie publikacji oraz organizacji szkoleń o tematyce ekologicznej:
I. Kwartalnik „Ekorolnictwo” – publikowane będą w nim artykuły przedstawiające zasady produkcji ekologicznej, korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego zarówno dla środowiska, producentów i konsumentów, praktyczne rozwiązania pozwalające na prowadzenie produkcji rolniczej w gospodarstwie ekologicznym połączone z myślą o ochronie środowiska. Zaprezentowane zostaną także przykłady gospodarstw prowadzących ekoturystykę, przetwórstwo, sprzedaż i promocję produktów w gospodarstwie oraz regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego.

II. Broszura „Dobór i następstwo roślin w gospodarstwach ekologicznych” – publikacja w dostępny sposób naświetli trudności, które występują w gospodarstwie ekologicznym, związane z doborem odmian roślin uprawnych oraz ich następstwa po sobie. Broszura pomoże zrozumieć mechanizmy funkcjonowania płodozmianu, tak aby rolnik mógł sam wypracować odpowiednie rozwiązania dla swojego gospodarstwa. Dostarczy też fachowej i praktycznej wiedzy rolnikom rozpoczynającym w swoich gospodarstwach produkcję metodą ekologiczną.

III. Ulotka „Rolnictwo ekologiczne” – będzie zawierała krótką charakterystykę rolnictwa ekologicznego oraz wykaz instytucji i organizacji, które pomogą rolnikowi w rozpoczęciu produkcji tą metodą oraz udzielą pomocy w uzyskaniu funduszy europejskich.

IV. Seminaria z warsztatami „Małe przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym” oraz „Domowy przerób mleka w gospodarstwie ekologicznym” ‒ inwestycja w małe przetwórstwo na bazie surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie (warzyw, owoców i zbóż) może być propozycją zwiększenia dochodów rolnika. Uczestnicy wyjazdów będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem małych przetwórni, które mogłyby być inwestycją i dobrym rozwiązaniem generującym dodatkowe zyski.

V. Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku „Rolnictwo ekologiczne – szansą rozwoju regionu” – zostanie zorganizowane w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie rozwija się ekologiczny chów bydła mięsnego i rozpoczęła działanie Ekologiczna Grupa Producentów Wołowina Sudecka. Podczas forum zostaną przedstawione ważne tematy związane z prowadzeniem ekologicznej produkcji rolnej. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji.

 

Wartość zadania to 59 509,23 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ‒ 40 000,00 zł. Obsługą całego przedsięwzięcia będą się zajmować pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych. W ramach realizowanego zadania zostaną wydrukowane również materiały seminaryjne i konferencyjne, a także zaproszenia.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.fos.wroc.pl