Operacja „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem
i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

W ramach operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na temat obowiązkowych działań w gospodarstwie, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i jej znaczenia dla rolnictwa. Zakres planowanej działalności szkoleniowej realizowanej operacji służyć będzie rozwojowi umiejętności zawodowych rolników województwa dolnośląskiego i obejmować będzie w szczególności tematykę związaną z korzystaniem z wód, usługami wodnymi, własnością wód oraz obowiązkami ich właścicieli, zasadami wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych, zgodami wodnoprawnymi dla rolnictwa, zarządzaniem wodami, w tym zarządzaniem ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałaniem skutkom suszy, zasadami ochrony wód, w tym rolniczym wykorzystaniem ścieków oraz zakazem gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, kontrolą gospodarowania wodami, instrumentami ekonomicznymi w gospodarowaniu wodami – systemem opłat, zabiegami agrotechnicznymi oraz zabiegami kształtowania krajobrazu sprzyjającymi zatrzymywaniu wody, a tym samym przeciwdziałającymi skutkom suszy oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 2 800 osób.