Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie dolnośląskim

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie dolnośląskim” realizowanej przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Legnicy.

 

Szkolenia adresowane są do rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

 

Przeprowadzone będą szkolenia podstawowe i uzupełniające:

- szkolenie podstawowe (dwudniowe) – przeznaczone jest dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

- szkolenie uzupełniające – przeznaczone jest dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe i ubiegają się o aktualizację zaświadczenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie dolnośląskim”:

- Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.
- Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.
- Integrowana ochrona roślin.
- Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.
- Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Terminy realizacji etapów operacji:
etap I     01.10.2014-31.12.2014 – 5 szkoleń podstawowych oraz 27 szkoleń uzupełniających,
etap II   01.01.2015-30.04.2015 – 5 szkoleń podstawowych oraz 45 szkoleń uzupełniających.

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradców. Z przyczyn od nas niezależnych harmonogram może ulec zmianie.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej – 30 osób.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne przez 5 lat oraz poczęstunek.

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga wiedzy z zakresu wielu dziedzin oraz określonych umiejętno­ści praktycznych. W celu ograniczenia zagrożeń zwią­zanych ze stosowaniem środków ochrony roślin należy przestrzegać przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. Nr 455). Ustawa ta weszła w życie 27 kwietnia 2013 r. i zastąpiła ustawę z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Ustawa o środkach ochrony roślin zobowiązuje profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin do potwierdzenia uczestnictwa w szko­leniu chemizacyjnym. Na szkoleniu kładzie się m.in. na­cisk na obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin, zapewniający racjonalne korzystanie ze środków ochrony roślin w produkcji.

 

SZKOLENIA KOORDYNUJE

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW)

 

Kierownik operacji:

Ewa Bieńkowska, tel. 71/ 339 80 21, wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl, www.dodr.pl

 

Koordynatorzy operacji:

Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/ 339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl

Jolanta Markowska, tel. 71/ 339 80 21, wew. 196, e-mail: jolanta.markowska@dodr.pl

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie dolnośląskim” realizowanej przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Legnicy. Umowa o przyznanie pomocy nr 00019-6900-FA1900398/13 w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:

www.minrol.gov.pl