Dobre praktyki rolnicze OSN

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN” realizowanej przez konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Szkolenia adresowane są do rolników i osób, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Gminy te są wymienione w rozporządzeniach dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, opublikowanych we właściwych terenowo Dziennikach Urzędowych Województw.

Wymagane jest aby większość uczestników szkoleń stanowili rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o profilu zwierzęcym lub mieszanym – roślinno-zwierzęcym lub o profilu roślinnym zamierzający rozpocząć produkcję zwierzęcą.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 • Okresy nawożenia:
 • Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami.
 • Zasady i dobre praktyki nawożenia pól na terenie o dużym nachyleniu.
 • Ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, zalanych,  zamarzniętych lub pokrytych śniegiem.
 • Ogólne zasady stosowania nawozów i komunalnych osadów ściekowych w pobliżu cieków
 • i zbiorników wodnych.
 • Dawki i sposoby nawożenia.

Dzień II

 • Ogólne zasady zrównoważonego stosowania nawozów.
 • Zasady kontroli.
 • Zasady i możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych  działań PROW 2007-2013
 • i PROW 2014-2020 dla rolników gospodarujących na terenach objętych OSN.
 • Przyczyny oraz sposoby zapobiegania eutrofizacji wód przez gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną, zwierzęcą oraz mieszaną.

Dzień III

 • Wyjazd studyjny do wzorcowego gospodarstwa rolnego, prowadzącego produkcję o profilu zwierzęcym lub mieszanym tj. zarówno roślinnym  jak i zwierzęcym, podczas którego uczestnicy szkolenia w praktyce będą mogli zapoznać się ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozami jak również podejmowanymi działaniami rolnośrodowiskowymi mającymi na celu ograniczenie spływu azotanów i fosforanów do wód.

Terminy realizacji szkoleń:

 • 22-24.04.2015 r.
 • 27-29.04.2015 r.
 • 05-07.05.2015 r.
 • 11-13.05.2015 r.

Miejsce szkoleń:

 • I i II dzień – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Budynek B4, Agro obiekt hotelowy, ul.Zwycięska 4, 53-033 Wrocław, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Budynek B3, sala komputerowa, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław;
 • III dzień – Gospodarstwo rolne Marian Rak, Samowtór 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej – 25 osób.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

SZKOLENIA KOORDYNUJE

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW)

Ewa Bieńkowska, tel. 71/ 339 80 21, wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/ 339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl
Monika Miniewska, tel. 71/ 339 80 21, wew. 182, e-mail: monika.miniewska@dodr.pl

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Umowa o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900497/14 w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.minrol.gov.pl