Mała retencja wodna

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu jest jedną z instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze gospodarki wodnej i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na obszarze Dolnego Śląska.

Programy małej retencji tworzone są jako kompleksowe plany prowadzące do polepszania zdolności  magazynowania wody w dolinach rzek.  Zdolności retencyjne zlewni rzecznych są zależne między innymi od spadku terenu, zdolności infiltracyjnej gruntów czy wskaźniku odpływu. Na terenie województwa dolnośląskiego występują zlewnie o mocno zróżnicowanym charakterze od typowo górskich do rozległych nizinnych. Dzięki zwiększaniu zdolności retencyjnych zlewni z udziałem urządzeń małej retencji można uzyskać wzrost przepływów niżówkowych w rzekach oraz poprawę jakości wód. Zmniejszenie skali niżówek prowadzi do ustabilizowanych warunków gruntowo - wodnych. Poprzez spowolnienie obiegu wody, spowalnia się również obieg związków chemicznych w niej zawartych, które zostają aktywniej pobierane przez roślinność na terenie zlewni. Dodatkowo retencja koryt i dolin rzecznych oraz retencja wód gruntowych bezpośrednio łagodzi skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Spowalnia powstawanie suszy oraz zmniejsza efekty wezbrań.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wraz Gminą Legnickie Pole oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu od 2016 r. wykonują założenia Porozumienia, które mają na celu wypracowanie zbioru dobrych praktyk w zakresie retencji i bioróżnorodności na terenie Dolnego Śląska.

Jednym z projektów realizowanych przez DZMiUW w ramach porozumienia jest: 
Ślęza – retencja i bioróżnorodność.

Cel przedsięwzięcia stanowi zwiększenie retencji oraz bioróżnorodności w zlewni rzeki Ślęzy na terenie gmin: Kobierzyce, Żórawina i Jordanów Śląski w powiecie wrocławskim oraz gmin: Borów i Strzelin w powiecie strzelińskim. Zamierzeniem projektu jest zwiększenie retencji dolinowej i korytowej cieku, stworzone zostaną tereny podmokłe. Zachowane będą obszary cenne przyrodniczo, poprzez wykonanie remontów na małych urządzeniach piętrzących. Nastąpi zwiększenie bioróżnorodności, spowolnienie spływu oraz rewitalizacja starorzeczy, młynówek, stawów, utworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki.  Nasadzenia roślinności stabilizujących skarpy i brzegi rz. Ślęzy.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone działania edukacyjno – informacyjne i badawcze, przewidziane w okresie realizacji i po wykonaniu zadania.