Kto ma obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych?

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie  w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest zobowiązany zawrzeć umowę  ubezpieczenia obowiązkowego upraw ( co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”) chociaż od jednego lub wybranych ryzyk wystąpienia szkód spowodowanych przez : powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Które uprawy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Tylko te, które zostały wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r (Dz. U. 2015. poz. 577 z późn. zm.) mianowicie: zboża, kukurydza (na ziarno i na kiszonkę), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki.

Jaki obowiązuje termin?

Obowiązujący termin ubezpieczenia to 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Od tego dnia rolnik ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy ubezpieczyć, co najmniej 50 % powierzchni upraw wymienionych w ustawie. Okres powinien obejmować czas od wysiewu do zbioru plonu z pola.

 
Co to jest Franszyza?

Jest to procentowo określony poziom strat wyłączony spod odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Obecnie wyłączenie dla wszystkich ryzyk oprócz suszy wynosi 10% natomiast dla suszy 25%.

Taryfa

Jest podawana w procentach i służy do wyliczenia podstawowej składki.

Przy ubezpieczeniach upraw dotowanych z budżetu państwa maksymalną taryfą uprawniającą do dotacji jest 9% ;

 -12% sumy ubezpieczenia dla upraw prowadzonych  na użytkach rolnych  klasy V ;

 -15% sumy ubezpieczenia dla upraw prowadzonych  na użytkach rolnych  klasy VI.


Wysokość dopłata z budżetu Państwa

Do upraw wymienionych w ustawie przysługuje dopłata w wysokości 65% do całej składki jeśli stawka taryfowa  ubezpieczenia upraw nie przekracza:

−  9% sumy  ubezpieczenia,

−  12% sumy  ubezpieczenia upraw w przypadku gdy  uprawy prowadzone są na użytkach klasy V,

−  15% sumy ubezpieczenia upraw w przypadku gdy  uprawy prowadzone są na użytkach klasy VI.

(w przypadku gdy na działce ewidencyjnej  jest kilka klas, przyjmuje się taryfę  dla klasy gruntów o największym udziale procentowym w powierzchni  działki , na podstawie oświadczenia producenta).

Przedmiot, początek i koniec odpowiedzialności

Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko plon główny np. przy zbożach nasiona, przy burakach – korzenie, przy kukurydzy na silos cała roślina z kolbami,
w kukurydzy na ziarno nasiona, przy warzywach część jadalna rośliny. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw zależy od rodzaju ryzyka i tak:

    od powodzi, suszy , gradu i przymrozków  wiosennych ochrona po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy , ale przy suszy nie wcześniej niż od 21 marca, przymrozków nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia ,
    ujemne skutki przezimowania od dnia zawarcia umowy z tym, że taka umowa powinna być zawarta do 1 grudnia.

Generalnie koniec odpowiedzialności wyznaczony jest datą zbioru plonu z pola, ale są szczególne przypadki gdy dzieje się to wcześniej aniżeli faktyczny zbiór w gospodarstwie:

  • z upływem okresu określonego w polisie
  • gdy wyczerpie się suma ubezpieczeniowa
  • wystąpi szkoda całkowita (plantacja do zaorania)
  • zbiór kukurydzy na ziarno po dacie 15 listopada
  • zbiór kukurydzy na silos po dacie 31 października
  • po 30 kwietnia w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania
  • po 30 czerwca w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych
  • po 30 września w przypadku szkód spowodowanych przez suszę.

Umowa Ubezpieczenia

Zawierana jest na pisemny wniosek rolnika na okres 12 miesięcy.
Rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw z zakładem ubezpieczeń , który zawarł umowę z ministrem rolnictwa w sprawie dopłat do ubezpieczenia upraw.
Rolnik nie ma obowiązku, ale we własnym interesie powinien skonsultować z przedstawicielem towarzystwa podane sumy ubezpieczeniowe i dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem.

Opłata za nie ubezpieczenie 50 % upraw

Za niedopełnienie obowiązku pewnym rodzajem kary jest obowiązek wniesienia opłaty wysokości 2 EURO od hektara na rzecz tej gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania rolnika lub siedziba. Opłaty nie będzie musiał wnosić rolnik, który uzyska pisemną odmowę zawarcia umowy z dwóch towarzystw spośród tych, które zawarły z Ministrem Rolnictwa umowę na dotowane ubezpieczenia obowiązkowe np. zaproponują taryfy wyższe od 9% . 12%. 15% lub skończy się limit na dotowane ubezpieczenia.