Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne  z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania w 2020 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym oraz przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Przed akcesją Polski do UE kredyty preferencyjne stanowiły podstawowe źródło finansowania inwestycji związanych z poprawą jakości i konkurencyjności produktów rolnych, dostosowaniem gospodarstw do wymogów rynku czy zwiększeniem efektywności produkcji. Z kredytów mogą korzystać zarówno producenci prowadzący już gospodarstwa rolne, jak i osoby zamierzające dopiero utworzyć gospodarstwo i rozpocząć prowadzenie produkcji rolnej. Możliwe jest również preferencyjne kredytowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także zakupu akcji lub udziałów przez producentów rolnych oraz grupy producentów rolnych.

Pomoc Agencji w spłacie kredytów preferencyjnych polega na spłacaniu za rolników części oprocentowania kredytu należnego bankowi lub części kapitału kredytu.

Głównymi celami kredytów preferencyjnych w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie są m.in.:

- poprawa struktury agrarnej,

- rozpoczęcie działalności przez młodych rolników,

- poprawa ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji,

- poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm dobrostanu zwierząt, o ile dane inwestycje wykraczają poza obowiązujące normy UE,

- tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, w tym dostępem do gruntów rolnych, scalaniem i poprawą stanu gruntów, dostawą i oszczędnością energii i wody.

- poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrona środowiska, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub poprawa środowiska,


W 2020 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  • Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych
  • Linia KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej
  • Linia KO - kredyty obrotowych nieoprocentowanych dla producenta rolnego
  • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych. W tym roku są to następujące banki: SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, BNP Paribas Bank Polska S.A, Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów znajdują się na stronie internetowej ARiMR  www.arimr.gov.pl  (pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne)