I Konferencja w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

 

 

26 stycznia 2011 roku w hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyła się konferencja nt. dywersyfikacji rolnictwa zorganizowana w ramach transgranicznego projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Konferencję zorganizował partner wiodący projektu - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, otwierając cykl spotkań zaplanowanych wspólnie z parterami projektu tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz Międzynarodowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich, rolnicy, producenci rolni z Dolnego Śląska i Saksonii, przedstawiciele stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rozwoju Wsi, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego POGRANICZE, doradcy i specjaliści z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
Na wstępie przedstawiciele instytucji partnerskich przedstawili zgromadzonym zakresy swoich działań. Z ramienia Partnera Wiodącego wystąpiła Pani Bożena Maziarska – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Strukturę Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska Rolnictwa i Geologii, a szczególnie zadania i priorytety referatów zajmujących się produkcją roślinną, kulturą rolną, nasiennictwem i odmianą roślin oraz doświadczalnictwem w uprawie roślin przedstawił Pan Eberhardt Bröhl – Kierownik Działu Produkcji Roślinnej. Pan Bernhard Jansen – Kierownik Międzynarodowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect przybliżył uczestnikom konferencji zakres prowadzonych działań oraz projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
Ponieważ celem projektu jest skupienie środowisk związanych z działalnością rolniczą i ochroną środowiska na terenach przygranicznych oraz partnerska koegzystencja Saksonii i Dolnego Śląska – do zaprezentowania różnych aspektów dywersyfikacji rolnictwa zaproszono lektorów z obu regionów.
Kolejno omówiono następujące tematy:

  • Agroturystyka szansą rozwoju wsi dolnośląskiej/ Agroturystyka a dywersyfikacja obszarów wiejskich - Agnieszka Kowalczuk-Misek - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

  • Zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jako element zrównoważonego rozwoju, Andrzej Soliński, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  • Zróżnicowanie poziomów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z funduszy unijnych w latach 2004-2009 w subregionach Dolnego Śląska - prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • Wioski tematyczne, Markus Thieme, Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii

  • Bioenergia – możliwości i szanse dywersyfikacji rolnictwa, dr Eberhard Bröhl, Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii

  • Ochrona krajobrazu, przyrody i różnorodność biologiczna jako dodatkowe filary rolnictwa, Christina Kretzschmar, Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu, Biuro Landu Saksonia.

Wszystkie prezentacje zostały zebrane w dwujęzycznych broszurach, które stanowiły materiały konferencyjne wręczane każdemu uczestnikowi konferencji.
Opinię nt. programu, organizacji oraz prezentowanego materiału można było wyrazić w ankietach, które dla organizatorów stanowią cenną informację, pozwalającą wyciągnąć wnioski przy organizacji kolejnych spotkań zaplanowanych w ramach projektu.
Jak wynika z analizy ankiet, wysoko oceniono prezentowany przez lektorów materiał, organizację konferencji, a szczególnie dwujęzyczne prezentacje, materiały konferencyjne i tłumaczenia symultaniczne, które pozwoliły wyeliminować barierę językową. Wszelkie wnioski i propozycje uczestników co do organizacji przyszłych spotkań zostaną rozważone i wzięte pod uwagę.
Na stronie internetowej projektu prezentowany jest również harmonogram spotkań zaplanowanych na cały okres realizacji projektu.

 

logo funduszy