Grupa producentów rolnych krok po kroku - stan na 1 września 2017 r.

KROK I

Założenie grupy i rejestracja  - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Szczegółowe zasady organizowania się producentów rolnych w grupy reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., nr 88, poz. 983) z późniejszymi zmianami.

Grupy mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577)

Te grupy, które będą się ubiegać o wsparcie z PROW 2014-2020,  mogą być utworzone wyłącznie przez osoby fizyczne, prowadzące w ramach działalności rolniczej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, a celem działania grupy jest:

 • dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
 • wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży,
 • centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
 • ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
 • rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych 
 • organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji,
 • ochrona środowiska naturalnego.

 

Grupa producentów rolnych działa jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną. Oznacza to konieczność zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorstwa działającego na podstawie statutu – w przypadku spółdzielni  lub umowy spółki – w przypadku spółki z o.o.

Funkcjonowanie grup w wyżej wymienionych formach prawnych regulują właściwe przepisy: 

 • w odniesieniu do spółek - Kodeks Spółek Handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. ze zm. (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)
 • w odniesieniu do spółdzielni - Prawo spółdzielcze - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. ze zm. (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210)

 

 Rejestracja formy prawnej odbywa się we właściwym dla miejsca siedziby przyszłej grupy Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (we Wrocławiu: ul. Poznańska 16-20, 53-630 Wrocław)

Wnioski składa się na formularzach KRS dostępnych we wszystkich sądach lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze)

KROK II

uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aby uzyskać status grupy producentów rolnych musi ona zostać uznana przez Dyrektora oddziału terenowego ARR na podstawie zatwierdzonego planu biznesowego. który stanowi podstawowy załącznik do wniosku o uznanie.

Plan biznesowy powinien być opracowany na okres 5 lat. Zakres informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposób jego tworzenia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 237)

Plan biznesowy (zgodnie z rozporządzeniem) powinien zawierać:

1. podstawowe informacje o grupie (nazwa, siedziba, forma prawna, NIP, nr KRS) i jej członkach (imię, nazwisko, adres, NIG, PESEL)

2. wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy w roku złożenia wniosku o uznanie grupy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy

3. opis struktury organizacyjnej grupy, w tym struktury udziałów lub liczby posiadanych akcji i podział praw do głosowania poszczególnych członków grupy

4. wskazanie posiadanych przez członków grupy w zakresie produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona:

a) numerów i powierzchni działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona produkcja – w przypadku produkcji roślinnej, albo

b) liczby i gatunków zwierząt, a w przypadku zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt – również numerów siedzib tych stad – w przypadku produkcji zwierzęcej, albo

c) liczby rodzin pszczelich – w przypadku produkcji miodu naturalnego lub innych produktów pszczelich;

5. zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu, będących w posiadaniu grupy i poszczególnych członków grupy, wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, na dzień złożenia wniosku o uznanie grupy;

6. szacunkową wielkość i wartość netto produkcji poszczególnych członków grupy przewidzianej do sprzedaży przez grupę z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego;

7. szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez grupę w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego;

8. zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do każdego z celów określonych w ustawie wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do realizacji poszczególnych celów i ze wskazaniem planowanego postępu w ich realizacji w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego;

9. harmonogram działań i wskazanie planowanych źródeł ich finansowania

10. informację na temat planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa;

11. informację na temat oczekiwań grupy związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, po upływie 5 lat od dnia uznania grupy oraz przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania.

Wniosek o uznanie grupy wraz z załącznikami znajduje się:

http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/grupy-i-organizacje-producentow/grupy-producentow-rolnych-i-ich-zwiazki.html

KROK III

Złożenie wniosku o pomoc finansową – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc będzie realizowana na wniosek grupy:

 • w formie rocznych płatności;
 • przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
 • będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy* ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

 

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
 • w drugim roku - 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku - 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku - 5% przychodów netto,
 • w piątym roku - 4% przychodów netto.

 

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów (min 3 punkty):

 • zorganizowanym w formie spółdzielni - 3 punkty;
 • zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:
 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego, lub
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
 • miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
 • szyszki chmielowe - 3 punkty;
 • jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków - 4 punkty,  za każdego kolejnego -  0,2 punktu;
 • jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - 3 punkty;
 • jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, - 1 – 3 punktów;
 • jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
 • innowacyjności - przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii,  lub zmianę obecnie stosowanych technologii -  5 punktów lub
 • przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko -  5 punktów;
 • jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną -  2 punkty.