Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Nawożenie kukurydzy

Uprawa kukurydzy zajmuje trzecie miejsce – po pszenicy i ryżu – w światowej produkcji zbóż. Postęp hodowlany dostarcza do produkcji rolniczej nowych mieszańców kukurydzy dojrzewających w naszych warunkach klimatycznych. Ziarno kukurydzy staje się surowcem dla przemysłu spożywczego i jest wykorzystywane do produkcji mąki, oleju jadalnego, syropu czy spirytusu. Kukurydza należy do roślin ciepłolubnych, dlatego w czasie wegetacji wymaga stosunkowo wysokiej temperatury powietrza i dużego nasłonecznienia. Ze względu na dużą plastyczność, dość łatwo dostosowuje się do warunków często znacznie odbiegających od optymalnych. Cecha ta została w pełni wykorzystana w hodowli odmian mieszańcowych, dzięki czemu udało się uzyskać wiele nowych mieszańców, lepiej przystosowanych i wysoko plonujących. Małgorzata Stempniak, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagrody proponują indywidualne programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. Dają możliwość poznania pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa oraz życiem na wsi. Promują aktywny styl życia i rozwijają nawyki zdrowego żywienia. Związek gospodarstwa rolnego ze środowiskiem naturalnym pozwala prezentować zjawiska przyrodnicze oraz ich wykorzystanie przez człowieka, uczy cierpliwości i szacunku wobec środowiska, kształtuje postawy ekologiczne i konsumenckie. Bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą pozwala im lepiej poznawać prawa natury. Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych dzieci mają możliwość poznania „wsi od podszewki”. Katarzyna Sikora, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Ekologiczna produkcja drobiu, chów i hodowla kur, kaczek i gęsi

Ekologiczna produkcja zwierzęca z każdym rokiem zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. Zainteresowanie zdrowym odżywianiem i trybem życia sprawa, że konsumenci poszukują produktów bio, eko, organic. W przypadku drobiu i jaj z chowu ekologicznego ma to szczególne znaczenie. Drób to mięso popularne w Polsce. Polacy zjadają też duże ilości jaj. Wielu konsumentów, mając świadomość zwiększonej chemizacji rolnictwa oraz obecności na rynku żywności wątpliwej jakości, pochodzącej z krajów trzecich, poszukuje mięsa drobiowego i jaj ekologicznych. To szczególnie ważne w żywieniu dzieci, osób starszych czy cierpiących na różne choroby czy alergie. Dominika Jankowska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Dolnośląskie winnice

Enoturystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki ostatnich lat. Chodzi głównie o to, aby zdobywać wiedzę na temat wina, ale i uprawy winorośli czy jej gatunków, w naturalnym dla wina środowisku, czyli w winnicach, przetwórniach gospodarstwach winiarskich. Prawdziwi enoturyści starannie planują odpoczynek połączony ze zdobywaniem wiedzy na temat wina. Próbują, poznają sposoby produkcji i zwiedzają miejsca z winem związane. Poznają również styl życia winiarzy, delektują się potrawami regionalnej kuchni i podziwiają krajobrazy. Dolny Śląsk też ma swoje uprawy winnej latorośli. To jeden z regionów o najstarszych tradycjach winiarskich, najdogodniejszym klimacie do uprawy winorośli, z najwyżej położoną w Polsce w Sudetach Winnicą Stary Wielisław 360 m n.p.m. oraz z największą w Polsce winnicą położoną w Miękini. Winnice Jaworek, założone przez Ewę i Lecha Jaworków w 2001 roku to 23 hektary obsadzone ponad 30 odmianami winorośli.

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji ‒ zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa. Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny nawozimy poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych. Monika Miniewska, Urszula Bogusiewicz, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich

Organizacje pozarządowe działające na wsiach, różnią się od tych z miast. Organizacjom wiejskim nie zależy tak bardzo na niezależności i autonomii. Trudno się dziwić. Wiele z nich łączy aktywność biznesową z działalnością społeczną (np. kółka rolnicze, grupy producenckie, spółdzielnie). Jednocześnie działają w bliskich relacjach z samorządem lokalnym ‒ przedstawiciele władz są często członkami lub założycielami lokalnych organizacji. Na wsiach znacznie więcej jest stowarzyszeń (26 tys.) niż fundacji (zaledwie 700 na 8500 wszystkich zarejestrowanych). Przeciętnie stowarzyszenie wiejskie zrzesza ok. 40 osób (to mniej niż w mieście) i ponad połowa z nich włącza się w życie organizacyjne. Urszula Bartoszewicz, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne jest ukierunkowane na ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę gleb i wód oraz ochronę różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Celem działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym, stosując metody, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Monika Miniewska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Daniel zwyczajny

W Polsce mamy trzy kierunki hodowli danieli ‒ hodowle zagrodowe (dla łowiectwa), hodowle fermowe (na mięso) i hodowle amatorskie (dla przyjemności posiadania kilku zwierząt). Celem hodowli zagrodowej w przypadku danieli jest wyhodowanie zwierzyny charakteryzującej się pięknym i mocnym porożem, ciemnym umaszczeniem i właściwą dla tego gatunku masą ciała. Hodowle zagrodowe występują w zdecydowanej mniejszości. Natomiast w hodowlach fermowych, których celem jest produkcja mięsa i skór, na pierwszym miejscu stawia się uzyskanie zwierząt o jak największej masie ciała. Jakość poroża i umaszczenie nie mają w tym przypadku znaczenia. Jan Burblis, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Zmodyfikowano: 09.07.2013