Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności agroturystycznej w Polsce

Zwolnienia związane z podatkiem dochodowym i rejestrowaniem działalności gospodarczej nie oznaczają dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych możliwości zrezygnowania z obowiązków i formalności. Rolnicy wynajmujący do 5 pokoi gościnnych powinni spełniać określone warunki, ich działalność zostać zgłoszona i być okresowo kontrolowana. Wymagania nie są wysokie, a formalności ograniczone do minimum.
Agroturystyka kojarzona powszechnie z terenami wiejskimi i gospodarstwem rolnym, do dziś nie doczekała się definicji w żadnym akcie prawnym. Trwają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie nowych kategorii zaszeregowania. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, nie tylko typowe obiekty hotelarskie (jak hotel, motel czy pensjonat), ale i wszystkie inne kategorie obiektów będą miały chronione nazwy. Ich ewidencja ma być prowadzona nie tak, jak do tej pory w urzędach gmin, ale w starostwach powiatowych.
Póki co, agroturystyka nie jest nazwą zastrzeżoną. Dlatego prowadząc ją należy nie tylko zadbać o podtrzymywanie wiejskiego charakteru, ale i o jakość usług. Pobyt w gospodarstwie ma dawać turyście nie tylko poczucie wiejskiej autentyczności, ale też profesjonalnej obsługi.

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Trwałe użytki zielone (TUZ) na obszarach górskich

Łąki i pastwiska to najcenniejsze półnaturalne zbiorowiska roślinne w środowisku przyrodniczym. Swoją wysoką wartość zawdzięczają przede wszystkim występującej na nich florze i faunie. Niektóre z nich należą do najbogatszych w gatunki biocenoz Europy. Główną grupą organizmów są niewątpliwie rośliny, bez których łąki by nie istniały. To właśnie one stanowią o ich wartości gospodarczej. Gdyby nie był na nich prowadzony wypas lub pokos, nie istniałyby określone zbiorowiska roślinne o specyficznej kombinacji roślinnej. Łąki to również miejsce życia, bądź schronienia dla innych, ważnych organizmów. Jednym z nich są ptaki, dla których użytki zieloną stanowią siedlisko lęgowe i miejsce schronienia czy odpoczynku podczas dalekich wędrówek. To również baza pokarmowa dla zwierząt gospodarskich. Są źródłem bogatych w białko i składniki mineralne pasz w okresie letnim i zimowym. Powierzchnia użytków zielonych wynosi w Polsce ponad 3,2 mln ha, co stanowi około 21% powierzchni użytków rolnych, w tym łąki stanowią blisko 84%.

Monika Miniewska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Gospodarstwa opiekuńcze – nowa idea

Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście, polegające na wprowadzaniu usług społecznych do funkcjonujących gospodarstw rolnych. Ważne jest, aby świadczenie tych usług bazowało na zasobach i aktywnościach gospodarstwa. Jego istotą jest wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność ta jest rozumiana jako możliwość zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych – środowiskowych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.
W zakresie rolnictwa społecznego mieszczą się m.in. usługi opiekuńcze, które mogą być kierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży, a także do osób niepełnosprawnych, osób opuszczających zakłady penitencjarne, osób uzależnionych, czy osób starszych. Na terenach wiejskich w Polsce, ale też w całej Europie najliczniejszą grupą, która potrzebuje wsparcia są seniorzy.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Bydło mięsne – dobór ras do hodowli

W Polsce produkcja bydła mięsnego jest coraz częściej alternatywą dla gospodarstw prowadzących niskotowarową produkcję mleka. To także dobre rozwiązanie dla gospodarstw likwidujących chów trzody chlewnej ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń oraz gospodarstw posiadających duże obszary użytków zielonych, które chcą produkować żywiec wołowy wysokiej jakości.
Chów bydła mięsnego jest gałęzią rolnictwa, w której można pogodzić zachowanie ekologicznej funkcji użytków zielonych z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska, przy równoczesnej wysokiej produkcji.

Zbigniew Dąbrowski, Beata Gąsiewska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Trzoda chlewna – chów, hodowla, bioasekuracja

Efektywność produkcji trzody chlewnej zależy od czynników genetycznych i środowiskowych. Różnorodność ras sprawia, że ważna jest umiejętność doboru ras na materiał mateczny i ojcowski. Rasy mateczne powinny charakteryzować się wysoką płodnością, plennością, mlecznością i troskliwością. Warunki te spełniają rasy wbp i pbz oraz loszki krzyżówkowe. Rasy ojcowskie powinny poprawiać mięsność, odporność na choroby, a także gwarantować szybkie przyrosty i lepsze wykorzystanie pasz u potomstwa. Są to rasy duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha oraz linie 990 i 890. O przydatności ojców różnych ras decyduje przede wszystkim ich indywidualna wartość, którą określa ocena.

Dorota Ziobro, Jerzy Prószyński, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest ukierunkowane na ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrod¬niczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę gleb i wód oraz ochronę różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Celem działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w gospodarstwie rolnym, przy zastoso¬waniu metod, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą.
Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów, albo grupa rolników, albo grupa rolników lub zarządców. Płatności w ramach działania są przyznawane co roku, przez okres 5-letniego zobowiązania, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rol no-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatko¬wo poniesione koszty.

Monika Miniewska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Gospodarstwa opiekuńcze

Rolnictwo społeczne to zespół działań wykorzystujących zasoby rolne ‒ roślinne i zwierzęce, służące tworzeniu świadczeń społecznych na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Działania te to rehabilitacja, terapia, chronione miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej. W takim ujęciu chodzi m.in. o stworzenie, w ramach gospodarstwa rolnego, warunków umożliwiających osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych zajęciach w gospodarstwie, aby zapewnić rozwój i postępy tych osób oraz poprawić ich samopoczucie. Gospodarstwo opiekuńcze to pewien szczególny typ gospodarstwa społecznego. W znaczeniu ogólnym opieka rozumiana jest tu szeroko, jako troszczenie się, dbanie o kogoś, doglądanie, pilnowanie kogoś, a także udzielanie pomocy osobom potrzebującym, czyli tym, którzy z różnych powodów znajdują się tymczasowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej. To idea łącząca rolnictwo z opieką nad osobami, które wymagają takiego wsparcia.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2018

Zmodyfikowano: 07.02.2019

Zmodyfikowano: 09.07.2013