Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

PDO. Odmiany zalecane do uprawy na Dolnym Śląsku

Listy odmian zalecanych do uprawy na ob¬szarze województwa w danym gatunku powstają na podstawie badań i doświadczeń PDO (w określonym zakresie). Ich wyniki są opracowywane i upowszechnianie na terenie województwa przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian. To odmiany testowane w warunkach klimatycznych i glebowych danego regionu. Na liście odmian zalecanych dla Dolnego Śląska znajdują się zboża ozime i jare, rzepak, soja, bobik i groch siewny oraz ziemniaki.

Małgorzata Kaczmarek, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

Agroturystyka przepisy prawne

Na Dolnym Śląsku jest około sześciuset gospodarstw agroturystycznych. Są one turystyczną wizytówką wiejskiej bazy noclegowej. Stanowią kwintesencję wiejskich obszarów wiejskich naszego regionu.
Zwolnienia związane z podatkiem dochodowym i rejestrowaniem działalno¬ści gospodarczej nie zwalniają właścicieli gospodarstw agroturystycznych – rolników z dopełnienia określonych obowiązków i formalności. Rolnicy wynaj¬mujący do 5 pokoi gościnnych powinni spełniać określone warunki, a ich działalność zostać zgłoszona i być okresowo kontrolowana. Wymogi nie są trudne do spełnienia, a formalności ograniczone do minimum.

Agnieszka Kowalczuk-Misek, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku

Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych, dzieci mają możliwość poznania wsi od podszewki. Przyjeżdżając do takiego gospodarstwa, obserwują życie i pracę mieszkańców, zwracają uwagę na wysiłek, jaki trzeba włożyć, aby wyprodukować żywność. W ten sposób nabierają szacunku do pracy rolnika. Odwiedzając zagrodę, dzieci mogą nauczyć się roz¬poznawać różne gatunki zwierząt gospodarskich, dowiedzieć się, jak o nie dbać i czym karmić. Wieś stwarza także możliwość poznania wielu gatunków czy odmian roślin m.in. drzew owocowych, warzyw i zbóż.

Katarzyna Sikora, Agnieszka Kowalczuk-Misek, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

To działanie ukierunkowane na zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ma na celu także ochronę różnorodności krajobrazu, zrównoważone gospodarowanie nawozami i środkami ochrony roślin, a także działania przyczyniające się do ochrony gleb i wód. Płatności w ramach działania są przyznawane co roku, przez okres 5–letniego zobowiązania, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu.

Monika Miniewska, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

Truskawki – zakładanie plantacji

Truskawki zawdzięczają popularność niewielkim wymaganiom glebowym, owocowaniu co roku oraz stosunkowo łatwej uprawie. Zaletą jest szybkie wchodzenie plantacji w okres owocowania – truskawka plonuje obficie w krótkim czasie od posadzenia. Ważna jest także możliwość wielokierunkowego zagospodarowania owoców (bezpośrednie spożycie, przetwórstwo czy eksport).
Plantację można zakładać w trzech terminach – wiosennym, letnim i jesiennym. Termin wiosenny cechuje się dużą dostępnością sadzonek oraz wysokim plonem dopiero w następnym roku. Sadząc rośliny w terminie letnim, należy zdecydować się na jak najszybsze założenie plantacji (druga połowa lipca lub początek sierpnia). Jesienne zakładanie plantacji jest najbardziej ryzykowne – późne sadzenie oznacza niski plon w następnym roku, a rośliny sadzone w październiku i listopadzie są najbardziej narażone na przemarznięcie.

Magdalena Kuryś, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

Zagrody edukacyjne

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwie mogą przynieść korzyści rolnikom i szkołom. Dla sektora rolnego istotna jest możliwość spotkania z przyszłymi konsumentami, promocja produktów z gospodarstwa, odmiana codziennego życia rolnika, radość z pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia poprzez programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsce edukacji czy poznawanie wiejskiej kultury.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 26.05.2020

AgroLiga 2019

Najskuteczniejszą metodą promowania rozwoju obszarów wiejskich jest upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego oraz dobrych wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa.
Celem konkursu jest wybór Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi w kategoriach Rolnicy oraz Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie w krajowej edycji konkursu. Konkurs promuje rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego, mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.

Katarzyna Cymbała, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 14.01.2020

Bioróżnorodność. Rośliny inwazyjne

Inwazja obcych gatunków jest uważana za jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej ochrony przyrody. Europejska baza danych o gatunkach obcych (DAISE) zawiera 11 tysięcy obcych gatunków zanotowanych współcześnie w Europie. Największą ich grupę, czyli 6,6 tysięcy gatunków stanowią rośliny. Przeciętnie we florze każdego z państw Europy jest kilkaset gatunków obcych ‒ i tak w Belgii ponad 2000, w Wielkiej Brytanii ponad 1800, w Niemczech ponad 800, w Polsce ponad 300.

Monika Miniewska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 13.01.2020

Zmodyfikowano: 09.07.2013