Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Przetwórstwo i sprzedaż żywności przez rolników (stan prawny na koniec 2016 roku)

Konsumenci rezygnują żywności produkowanej na przemysłową skalę, często wysoko przetworzonej, pełnej sztucznych dodatków, substytutów i konserwantów. Przerzucają się na produkty lokalne o znanym pochodzeniu – może droższe, ale na ogół zdrowsze, smaczniejsze i bardziej oryginalne. Powstaje nowy lokalny rynek produktów wytworzonych w sposób tradycyjny, regionalny, pochodzących prosto z gospodarstwa, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klienta. Jest to okazja dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych, które poprzez wprowadzanie swoich wyrobów na rynek mogą zyskać nowe źródło dochodu. Grażyna Norbert, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Zwierzęta w agroturystyce, wykorzystanie zwierząt gospodarskich i egzotycznych w agroturystyce, mini zoo i zooterapii

Zwierzęta są ważnymi mieszkańcami gospodarstw agroturystycznych. Coraz bardziej popularne są małe, przydomowe mini zoo. Dodatkowo właściciele prowadzą szereg zajęć edukacyjnych, co zwiększa atrakcyjność gospodarstwa. Tego typu zajęcia umożliwiają gościom zapoznanie się ze zwierzętami, ich zachowaniem, reakcjami, zwyczajami. Jest to szczególnie ważne np. w edukacji dzieci z obszarów silnie zurbanizowanych, w przypadku których kontakt ze zwierzętami (poza domowymi) jest ograniczony. Badania pokazują wyraźnie, że kontakt ze zwierzętami i ich obecność wpływa korzystnie na człowieka, szczególnie na jego stan psychiczny. Jest to wykorzystywane przy prowadzeniu zooterapii, czyli terapii z udziałem zwierząt. Mini – zoo, zooterapie czy warsztaty edukacyjne to nie tylko forma uatrakcyjnienia gospodarstwa, taki przedsięwzięcia mogą też stać się dodatkowym źródłem dochodu. Dominika Jankowska, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Prawidłowe wymogi zootechniczne w utrzymaniu zwierząt

Wymogi, jakie należy spełnić przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich i domowych, określa się mianem dobrostanu. Jest to taki stopień komfortu zwierzęcia, w którym zaspokojone są jego wszystkie potrzeby, zarówno fizjologiczne, jak i behawiorystyczne. Potrzeby fizjologiczne to przede wszystkim wolość od głodu, chorób, pragnienia i bólu. Potrzeby behawiorystyczne to możliwość takiego zachowania, jakie jest charakterystyczne dla danej grupy hodowlanej i danego gatunku. Aby zabezpieczyć potrzeby zwierzęcia, należy spełnić minimum wymagań Zasady Wzajemnej Zgodności. W tym wydawnictwie przedstawiamy wymogi i przepisy dotyczące utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych. Beata Gąsiewska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 11.10.2016

Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy. Wykorzystuje także naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin i posługuje się ich introdukcją. Monika Miniewska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Grupy producentów rolnych zasady funkcjonowania i wsparcie finansowe

Podstawowym celem powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie na rynku umożliwiające łatwiejszą i korzystniejszą sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstw. Dziś, kiedy wymagania stawia odbiorca, konieczne jest dostosowanie produkcji do oczekiwań rynku. Dotyczy to nie tylko jakości produktu, ale także wielkości partii, sposobu przygotowania do sprzedaży i terminów dostaw. Wywiązanie się z tych oczekiwań często nie jest możliwe w przypadku pojedynczego gospodarstwa. Stworzenie wspólnej oferty znacznie zwiększa siłę przetargową gospodarstw. Grażyna Norbert Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Chów i hodowla owiec ‒ konwencjonalnie i ekologicznie

Człowiek jest związany ze zwierzętami, szczególnie tymi, które nie tylko dostarczają surowców wykorzystywanych w branży spożywczej czy odzieżowej, a także tymi, które są wykorzystywane w agroturystyce lub mogą przyczynić się do polepszenia warunków środowiskowych danego terenu. Do takich zwierząt niewątpliwie należą owce. Są to zwierzęta wszechstronnie użytkowane. Najczęściej utrzymywane są na mięso oraz mleko, rzadziej na wełnę. Istnieją również programy, w ramach których chronione są zasoby genetyczne wybranych ras owiec. Wykorzystuje się je również jako naturalne kosiarki i biorą udział w programach chroniących wybrane tereny przed erozją gleby. Dominika Jankowska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany na podstawie przepisów UE. Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Nowy program ma wspierać dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych. Jego istotnym elementem będą działania wspierające modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych, mające na celu poprawę ich stabilizacji finansowej i wzmocnienie konkurencyjności. Ewa Karpińska Dział Ekonomiki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Pliszka, potrzeszcz, bocian – dolnośląskie ptaki

Ochrona przyrody jest dziś niekwestionowaną koniecznością i niezbędnym elementem trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego. Sprawnie funkcjonujące, zróżnicowane gatunkowo ekosystemy zależą przede wszystkim od nas i w dużym stopniu przesądzają o jakości naszego życia. Naprzeciw temu wychodzi realizowany od 2004 roku Program rolnośrodowiskowy. Powstał on w celu prowadzenia działalności rolniczej przyjaznej przyrodzie. Choć w wydawnictwie opisywane są ptaki nie będące przedmiotem ochrony ani finansowania w ramach Programów rolnośrodowiskowych, to dzięki ich realizacji przyczyniamy się do zachowania tych gatunków i ich ochrony w krajobrazie rolniczym. Monika Miniewska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Zmodyfikowano: 09.07.2013