Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Higiena produkcji żywności pochodzenia roślinnego w gospodarstwie

Towary pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie muszą spełniać wymagania odbiorców. Konieczne jest także ich sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa, nie mogą przenosić zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Zgodnie z przepisami, główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Jednak w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu obrotu rynkowego żywnością muszą brać również udział rolnicy – dostawcy nieprzetworzonych lub częściowo przetworzonych surowców. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to „działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności”.

Zmodyfikowano: 25.10.2021

Odmiany zbóż ozimych zalecane do uprawy na Dolnym Śląsku

Listy odmian zalecanych do uprawy są tworzone na podstawie wyników doświadczeń realizowanych w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest prowadzenie co roku na terenie danego województwa lub regionu badań i doświadczeń PDO oraz ich opracowywanie i upowszechnianie. O ostatecznym kształcie Listy decyduje Wojewódzki Zespół PDO, który po przeanalizowaniu wyników doświadczeń, w głosowaniu ustala, które odmiany będą rekomendowane na terenie województwa.

Główną cechą braną pod uwagę jest wysokość plonu, ale również jego jakość. Ważnymi cechami są odporność na choroby, stresy spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji i inne. W przypadku gatunków ozimych, kluczowym parametrem jest zimotrwałość. Prezentujemy krótkie charakterystyki odmian, które znalazły się na LOZ 2021.

Zmodyfikowano: 01.10.2021

Zakładanie plantacji porzeczki

Polska od lat należy do największych producentów porzeczek. Na światowym rynku zajmujemy drugie miejsce pod względem wielkości produkcji czarnej porzeczki. Jesteśmy również głównym eksporterem tych owoców na europejski rynek. Produkcję porzeczek w Polsce cechuje znaczne rozdrobnienie plantacji, duża zmienność cen surowca w poszczególnych latach, a także sama specyfika owoców, które często stanowią dodatek do innych przetworów owocowych. Mimo tych niedogodności, plantatorzy dokładają starań, aby zwiększyć opłacalność produkcji i nie rezygnować z uprawy tych smacznych i zdrowych owoców.

Magdalena Kuryś, DODR Wrocław 2021 r.

Zmodyfikowano: 30.09.2021

Integrowana uprawa rzepaku ozimego

Wykorzystywanie chemicznych środków ochrony roślin to najskuteczniejsza metoda zwalczania agrofagów we współczesnym rolnictwie. Jednak nadmierne, nie zawsze uzasadnione stosowanie środków z tej grupy stwarza liczne niebezpieczeństwa, takie jak wywieranie presji na środowisko naturalne, występowanie zjawiska odporności na niektóre substancje aktywne, czy obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ilościach zagrażających zdrowiu konsumentów.

Celem zasad Integrowanej Ochrony Roślin jest poszukiwanie i stosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi dla roślin na odpowiednim poziomie, zachować opłacalność produkcji rolniczej, a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zmodyfikowano: 01.07.2021

Gospodarstwa opiekuńcze

Gospodarstwa opiekuńcze są formą wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej, realizowaną w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą.
Przebywanie w środowisku wiejskim sprzyja zachowaniu witalności, samodzielności i niezależności. Seniorzy mogą tutaj rozwijać swoje zainteresowania, czuć się potrzebni, angażować się w prace gospodarskie, wspólne gotowanie czy życie społeczne.

Zmodyfikowano: 29.06.2021

Uprawa buraków cukrowych

Burak cukrowy należy do roślin rolniczych o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce. To roślina o najwyższym potencjale plonotwórczym z jednostki powierzchni (powyżej 1000 dt/ha biomasy). Ma stosunkowo duże wymagania glebowo – klimatyczne, które wpływają na ilość cukru zawartego w korzeniu. Jest wrażliwy na niedobory wody, potrzebuje też odpowiedniego nawożenia oraz uregulowanego pH gleby.
Gleba niedostatecznie nasycona składnikami odżywczymi ograniczy plonowanie tej rośliny. Z kolei nadmiernie nawożone buraki będą posiadały niekorzystny stosunek zawartości cukru do masy korzeni. A to przełoży się na niższą cenę tego surowca. W przemyśle cukrowniczym jakość produktu ma duże znaczenie, dlatego tak ważne jest pozyskanie optymalnie zbilansowanego korzenia tej rośliny. Od jego parametrów zależy bowiem jakość wyprodukowanego cukru oraz innych produktów ubocznych.
Od 2014 roku istnieje obowiązek uprawy roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Dotyczy to także buraka cukrowego. Pierwszeństwo w ograniczaniu agrofagów tego gatunku mają niechemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne) metody.

Zmodyfikowano: 29.06.2021

Rasy zachowawcze w Polsce

Pakiet „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz). Dotyczy zwierząt hodowlanych, w przypadku których niska lub malejąca liczebność grozi ich wyginięciem. Ochrona ma ułatwić zachowanie różnorodności biologicznej.

Zmodyfikowano: 16.06.2021

Oferta zagród edukacyjnych

Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi lub osób podróżujących indywidualnie.

Zmodyfikowano: 14.06.2021

Zmodyfikowano: 09.07.2013