Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów rolnych

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. w województwie dolnośląskim obowiązujące od 9 października 2020 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
 • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Ceny  użytków  rolnych  obowiązujące od 9 października 2020 r.

Grunty ogółem

39 484  zł/ha

Grunty dobre

47 550  zł/ha

Grunty średnie

39 588 zł/ha

Grunty słabe

32 962 zł/ha

Na podstawie Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 16 września  2020 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020r .

 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w kraju w 2020 r. wynosi – 11,04 ha
 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym w 2020 r. w  województwie dolnośląskim
  wynosi  - 17,29 ha
Zmodyfikowano: 06.12.2020