Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
upoważniony został przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

 

Dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin organizowane są odpłatne szkolenia w zakresie :

DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN” 

 • podstawowe - 24 godzinne (3 dniowe)  
 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe)

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. 

Program szkolenia podstawowego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 3 godz. 
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 2 godz. 
 • integrowana ochrona roślin – 6 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4 godz.; (w tym – 2,5 godz. zajęć praktycznych) 
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 4 godz. 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 5 godz. 

Program szkolenia uzupełniającego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1,5 godz. 
 • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy – 3 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy - 1 godz.
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy – 1 godz. 

Szkolenia organizowane są na terenie działania wszystkich Powiatowych Zespołów Doradców. Informacji w sprawie szkoleń udzielają i prowadzą nabór kandydatów: 

 • Powiatowe Zespoły Doradców 
 • koordynator szkoleń –  Magdalena Kuryś, tel. 71 339 80 21, wew. 196, e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl  Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, bowiem przedsiębiorcy lub osoby wykonujące taką działalność, zobowiązani są do ukończenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin i posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.