Ceny gruntów rolnych

Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a 
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV 
  • grunty słabe - grunty klas V, VI 
  • łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2023r. wg województw obowiązują od dnia 16 października 2023r. 
województwo  dolnośląskie

Grunty orne       Ogółem                                 48 634 zł/ha
Grunty dobre       (klasy I, II, III a)                 57 750 zł/ha
Grunty średnie     (klasy III b, IV)                  50 625 zł/ha
Grunty słabe          (klasy V,VI)                      42 000 zł/ha

Na podstawie Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 września  2023 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2023 r. 


Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w kraju w 2023 r. wynosi – 11,42 ha
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym w 2023 r. w  województwie dolnośląskim
wynosi  - 18,16 ha