AG-FORUM Karpacz 2014-04-29

 

Konferencja : „Integrowana Ochrona Roślin ”

projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w rolnictwie (AG –Forum)”

29-30 kwietnia 2014, Karpacz

 

W dniach 29-30 kwietnia 2014 roku w Karpaczu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” pt. „Integrowana Ochrona Roślin” w hotelu ARTUS. Konferencję zorganizował partner wiodący projektu - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, podsumowując tym samym cykl działań zaplanowanych wspólnie z parterami projektu tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz Międzynarodowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich, rolnicy, producenci rolni z Dolnego Śląska i Saksonii oraz przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz  specjaliści z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Z ramienia Partnera Wiodącego konferencję rozpoczął pan Ryszard Czerwiński  – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przekazując następnie głos przedstawicielom partnerów – panu doktorowi Eberhardowi Bröhl z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna oraz pani Ince Sachse z firmy EkoConnect z Drezna. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z integrowaną ochroną roślin w Polsce i Saksonii. Zaprezentowano podstawy prawne funkcjonowania integrowanej ochrony roślin oraz możliwości wsparcia finansowego w nowym okresie programowania w obu regionach. Kolejno omówione zostały następujące tematy:

  • Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli ochrony roślin w integrowanej produkcji - pani Krystyna Ciechan z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  • Integrowana ochrona roślin w Saksonii - pani Anke Hoppe z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie
  • Nowe problemy w ochronie roślin - pan doktor Krzysztof Matkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Działania rolno-środowiskowe na terenie Saksonii w latach 2014-2020 - pan doktor Eberhard Bröhl z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie
  • Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania PROW 2014-2020 - pani Henryka Brodowska  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jeleniej Górze
  • Podstawy prawne a funkcjonowanie integrowanej ochrony roślin – pan Stanisław Leń z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
  • Działania rolnośrodowiskowe w Polsce w latach 2014-2020 - pani Monika Miniewska z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
  • Przedstawienie platformy AGRORAK – pani Inka Sachse z firmy EkoConnect z Drezna

W drugim dniu odbyły się zajęcia w ramach warsztatów specjalistycznych pt. „Wpływ wiedzy o regionie i jego historii na rozwój rolnictwa na terenach przygranicznych” w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego oraz „Ochrona przyrody na terenach przygranicznych” w stacji Ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego „Storczyk”. Podczas zajęć w terenie uczestnicy zapoznali się z w sposób praktyczny z problemami dotykającymi rolnictwo w zakresie integrowanej ochrony roślin na terenach podgórskich. Jak wynika z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety ewaluacyjnej konferencja została oceniona bardzo dobrze pod kątem merytorycznym i organizacyjnym.

Barbara Borysewicz

kierownik projektu