Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pieniądze na rozwój usług rolniczych - wydłużony termin naboru wniosków
Zmodyfikowano: 13.01.2021

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych został wydłużony do 15 lutego. Wysokość dofinansowania to maksymalnie pół miliona złotych. Warto skorzystać z tych pieniędzy. Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływał 13 stycznia.

Pomoc na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą. Działalność ta obejmuje świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

ARiMR