Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Łagodzenie skutków COVID-19 w sektorze akwakultury
Zmodyfikowano: 24.09.2020

Rusza nabór wniosków na pomoc dla podmiotów uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb poszkodowanych na skutek epidemii koronawirusa. W ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego przeprowadzone zostaną dwa nabory wniosków o dofinansowanie. Pierwszy potrwa od 2 do 8 października, drugi zaplanowano na listopad.

To pomoc w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży, a także dodatkowymi kosztami składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego, poniesionymi od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19. W zależności od sposobu dokumentowania wartości rocznych przychodów ze sprzedaży, wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pomoc w pierwszym albo drugim naborze.

Październikowy nabór jest skierowany wyłącznie dla wnioskodawców, którzy będą dokumentowali roczny przychód ze sprzedaży na podstawie:

  • oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o  wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW–22 za rok sprawozdawczy 2018 lub
  • oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW–23 za rok sprawozdawczy 2018.

Drugi nabór zostanie przeprowadzony na początku listopada i będzie skierowany wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o:

  • rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, lub
  • rocznym przychodzie ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. W ramach naboru wniosków, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Szczegóły na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/aktualnosci/pomoc-finansowa-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-przeznaczona-dla-podmiotow-poszkodowanych-przez-epidemie-covid-19/lagodzenie-skutkow-epidemii-covid-19-w-sektorze-akwakultury.html

źródło ARiMR
Jan Gancarz DODR