Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Powszechny Spis Rolny 2020
Zmodyfikowano: 25.06.2020

Rachmistrz zapyta o to, kto kieruje gospodarstwem rolnym, jaka jest struktura zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich czy zużycie nawozów mineralnych i organicznych. Przed nami kolejny Powszechny Spis Rolny, który zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada. Nowością jest możliwość tzw. samospisu za pomocą aplikacji internetowej. Do 8 lipca w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrzów.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Jest organizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne (według stanu na 1 czerwca).Wyniki spisu są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rachmistrz albo internet

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Wszystkie podmioty mają obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie zapisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Cel informacja

Według GUS, podstawowym celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest:

 • dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Dziś pytanie, dziś odpowiedź

O co będziemy pytani? Oto przykładowe dane, które należy podać:

 • osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowość prawna,
 • typ własności użytków rolnych,
 • rodzaj użytkowanych gruntów,
 • powierzchnia zasiewów według upraw,
 • zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich.

Statystyczna tajemnica

Dane podawane przez rolników są bezpieczne, a rachmistrzowie mają obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 

Pamiętajmy też, że badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Zobacz plakat (JPG - 1,56 MB)

Źródło: GUS

Red.