Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Ruszył piąty nabór wniosków dla młodych rolników - premia do 150 tys. zł
Zmodyfikowano: 04.06.2019

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków na poddziałanie Premie dla młodych rolników. Wnioski można składać do 29 czerwca. Będzie to już piąty nabór wniosków z tego poddziałania w ramach PROW 2014-2020.

Premia dla młodych rolników ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielne prowadzenia działalności rolniczej. O premię dla młodych rolników może ubiegać się osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześnie niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o pomoc. Prowadzenie działalności rolniczej jest rozumiane jako nabycie (na własność lub dzierżawę) użytków rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego pod warunkiem, że przed nabyciem gruntów beneficjent nie dokonał czynności, która świadczyłaby, że wcześniej prowadził już gospodarstwo, a mianowicie:

 • nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia tych zwierząt do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej z wyjątkiem sytuacji, gdy zwierzęta zostaną nabyte w drodze dziedziczenia,
 • nie wystąpił o płatności bezpośrednie,
 • nie wystąpił o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomoc krajową,
 • nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

O premię może ubiegać się wnioskodawca, który jest:

 • osobą fizyczną,
 • w dniu złożenia wniosku o pomoc est pełnoletni i nie ma więcej niż 40 lat,
 •  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada wymagane kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni (w ciągu 36 miesięcy),
 • przed wystąpieniem o pomoc wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 1 ha ale nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
 • przedłoży biznesplan, który będzie dotyczył rozwoju gospodarstwa oraz zobowiąże się go zrealizować w terminie przewidzianym w dokumencie lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

‒ o powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej
‒ co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.

Warunki jakie musi spełnić gospodarstwo rolne młodego rolnika nie uległy zmianie. Nadal obowiązuje warunek osiągnięcia wielkości powierzchni gospodarstwa:

 • Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa musi osiągnąć co najmniej średnią krajową powierzchnię – (obecnie ta powierzchnia wynosi 10,81 ha), a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej powierzchni gospodarstwa niższej niż średnia krajowa – powierzchni równej co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha,
 • Przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa w okresie wyjściowym, powinno stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu Własności Rolnej lub od jednostek samorządu terytorialnego,
 • Wielkość ekonomiczna wspieranego gospodarstwa wyrażona w całkowitej rocznej standardowej produkcji (SO) po uzyskaniu pomocy musi wynieść od 13-150 tys. euro
 • Obowiązuje wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 10% w stosunku do wielkości wyjściowej ( bazowej) w roku docelowym i utrzymanie go przez 5 lat.
 • Wykorzystywane do produkcji rolnej budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie w okresie wyjściowym oraz użytki rolne nie mogą stanowić współwłasności lub współposiadania z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej.

Wysokość premii

Pomoc tak, jak w poprzednich latach ma formę premii. Jej wysokość wynosi i 150 tys. zł, kwota ta będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80% kwoty, po złożeniu wniosku o płatność i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, czyli po przejęciu gospodarstwa i ubezpieczeniu się w KRUS. Druga rata w wysokości 20% – po realizacji założeń biznesplanu, jednak nie później niż 3 lata od wypłaty pierwszej raty.

W obecnym rozporządzeniu została wprowadzona zmiana zakazująca finansowania w ramach premii inwestycji w środki trwałe, które rozpoczęły się przed dniem złożeniem wniosku o pomoc.

Premię należy w 70% przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe związane z prowadzoną działalnością rolniczą lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie zgodnie z założeniami biznesplanu.

Premii nie można przeznaczyć na zakup używanych maszyn, urządzeń czy wyposażenia. Został zniesiony warunek o zakazie współfinansowania inwestycji z innych środków publicznych.

W przypadku, gdy biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną lub zakładanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycja może być położona tylko na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od Jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria wyboru

Pomoc przysługuje w pierwszej kolejnościwnioskodawcom, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.
Punkty przyznaje się za:

 • Powierzchnię gospodarstwa maks. 7 punktów

- wzór do wyliczenia:

 L=10 x [(Pb-Pśr)/ Pśr],

gdzie:

L – oznacza liczbę punktów,

Pb – oznacza powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie,

Pśr – oznacza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie odpowiednio w województwie bądź w kraju.

Punkty przyznaje się za powierzchnię użytków rolnych powyżej:

1. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w kraju
- w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których średnia pow. gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju

2. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie
- w przypadku gospodarstw położonych w województwach, w których pow. gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju.

 • kwalifikacje zawodowe ‒ maks. 5 punktów,
 • za inwestycje budowlaną w gospodarstwie nabywanym na własność – 3 punkty,
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych ‒ 1 punkt,
 • prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 punkt,
 • prowadzenie działań w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 punkt,
 • przygotowanie i stosowania planu nawozowego – 2 punkty,
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (wymienione w załączniku 2 do Rozporządzenia) w gospodarstwie nabywanym na własność – nie więcej niż 5 punktów,
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym a przejmującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:

a) powyżej 15 do 25 lat – 2 punkty,
b) powyżej 25 lat ‒ 4 punkty,

 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości – 3 punkty.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

 

źródło: arimr.gov.pl
Ewa Karpińska DODR