Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Kolejny nabór wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw
Zmodyfikowano: 05.04.2019

Prezes ARiMR ogłosił kolejny nabór wniosków na udzielenie pomocy w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 28 lutego do 29 marca w oddziałach regionalnych ARiMR.

O premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej. 

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. 

Pomoc o jaką można się ubiegać to bezzwrotna premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata (80%) zostanie wypłacona po wydaniu decyzji przez ARiMR. Druga rata w wysokości 20% trafi na konto rolnika po zrealizowaniu biznesplanu.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków jest przyznawana tylko jednemu z nich niezależnie od tego czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającej na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premię można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakup gruntów rolnych, stada podstawowego zwierząt, założenie sadów plantacji wieloletnich.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Kryterium oceny wniosków to suma uzyskanych punktów. Punkty są można uzyskać za: docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu, za wiek do 40 lat czyli za młodego rolnika.

Źródło: arimr.gov.pl

E. Karpińska