Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór wniosków na Małe Przetwórstwo
Zmodyfikowano: 07.02.2019

Od 31 stycznia do 1 marca Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W naborze tym wnioski mogą składać dwie grupy beneficjentów:

  1. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, którzy dodatkowo:
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
  • są zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.

  1. Rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W tym przypadku, aby uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Pomoc może być udzielona, jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacją operacji.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD, dotychczasowy katalog rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą musieli przedkładać wymaganych do wcześniej przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, czyli już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegóły dotyczące naboru, w tym wykaz rodzajów działalności uprawnionych do wsparcia, można znaleźć na stronie ARiMR:

www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

źródło: informacje ARiMR

Dział Technologii Produkcji Rolniczej