Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pieniądze na tworzenie grup i organizacji producentów
Zmodyfikowano: 19.11.2018
Od 15 listopada 21 grudnia oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Pomoc na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 roku, składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. O wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc na 5 lat

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • w pierwszym roku ‒ 10% przychodów netto,
  • w drugim roku ‒ 8% przychodów netto,
  • w trzecim roku ‒ 6% przychodów netto,
  • w czwartym roku ‒ 5% przychodów netto,
  • w piątym roku ‒ 4% przychodów netto.

Sto tysięcy

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów zostanie ustalona kolejność przyznawania pomocy.

Sylwia Kędzierska DODR